Certificeret Metakognitiv StressCoach

4 mdr metakognitiv uddannelse

Metakognitiv terapi er en nyere psykologisk retning, der på relativ kort tid afhjælper psykisk mistrivsel, som f.eks. stress, angst og depression. Metoden bygger på, at det ikke er vores tanker og følelser, der skaber psykisk mistrivsel, men paradoksalt nok vores overbevisninger om, og den værdi vi tillægger, vores tanker og følelser. Den Metakognitive Metode klarlægger vores uhensigtsmæssige metakognitive overbevisninger og giver os konkrete redskaber til at hurtigt, effektivt og skånsomt at forbedre vores psykiske trivsel.

Den metakognitive uddannelse, Certificeret Metakognitiv StressCoach, fokuserer på Den Metakognitive Metodes anskuelse af stress ud fra en psykologisk og biologisk synsvinkel. Den metakognitive behandlingsmodel for stress vil, som behandleren, give dig en lang række nye redskaber og behandlingsmuligheder, som på kort tid kan gøre en stor forskel for mange mennesker.

Certificeret Metakognitiv StressCoach kan tages som en selvstændig uddannelse eller som en del af vores fulde 1-årige metakognitive uddannelse.

Ansøg om optagelse her >
Se datoer her

Målgruppe

Kurset henvender sig til fagpersoner som psykoterapeuter, lærere, socialrådgivere, socialpædagoger, misbrugsbehandlere, mentorer og andre faggrupper indenfor social- og sundhedssektoren, samt andre som ønsker inspiration til en ny psykologisk metode med konkrete værktøjer, der kan anvendes med det samme.

Udbytte af uddannelsen

 • Indsigt i Den Metakognitive Metodes anskuelse af stress
 • Indsigt i psykiske lidelser
 • Uddannelse i Den Metakognitive Stressmanual
 • Kompetence til at afholde coachende samtaler

 • Kompetence til at afholde stressforløb ud fra Den Metakognitive Stressmanual
 • Metakognitiv supervision af egne cases
 • Adgang til den metakognitive uddannelse Certificeret Metakognitiv Terapeut

Program

Den 4 mdr metakognitive uddannelse er opdelt i 2 moduler.

Introduktion til den Metakognitive metode

3 undervisningsdage – 24 lektioner

Modul 1.1

Dag 1

Introduktion til metakognitiv terapi

Underviser: Betina

Introduktion til teorien

Hvad er metakognitiv terapi og hvordan adskiller den sig fra andre terapeutiske retninger? Tanker og tankeprocesser – CAS – hvordan opstår psykisk mistrivsel. Målet med metakognitiv terapi.

Metakognitioner og psykisk trivsel

Hvad betyder det at have kontrol over vores opmærksomhed, for vores psykiske trivsel? Hvordan genlærer vi denne kontrol? Er tanker farlige? Har det en nytteværdi at bekymre sig? Og hvis ikke, hvordan aflærer vi så denne strategi?

Sagsformulering

Her arbejder vi med kernen i den metakognitive metode, sagsformuleringen. Sagsformuleringen er et arbejdsredskab til at afdækker, hvad der fastholder vores klient / borger i psykisk mistrivsel. Der bliver livedemonstration, samt kursister øver sig i udleverede cases.

09:00 10:30 : Symptomer på angst
10:30 12:00 : Metakognitiv behandling af angst
12:30 14:00 : Metakognitiv behandling af angst
14:00 15:30 : Træning med cases

Dag 2

Introduktion til Metakognitiv terapi

Underviser: Betina

Detached Mindfulness

Introduktion til DM. Hvordan minimerer vi vores CAS? DM handler om at forholde sig neutralt til de triggertanker vi får i løbet af dagen. Det indlæres ved div. øvelser, samt at anvende sokratisk dialog.

Opmærksomhedstræning

Målet med opmærksomhedstræning er at øge klientens / borgerens metakognitive bevidsthed. Dvs. at vi bliver bevidste om, at vi har et valg om hvor vi retter vores opmærksomhed. Træningsøvelser.

Træning

De studerende træner øvelser i mindre grupper.

09:00 10:30 : Detached Mindfulness
10:30 12:00 : Opmærksomhedstræning
12:30 14:00 : Træning
14:00 15:30 : Træning 

Dag 3

Færdighedstræning

Underviser: Betina

Sagsformulering

De studerende går sammen i små grupper og får udleveret en case. de er skiftevis terapeut og klient og træner sagsformulering.

Træning af tillært viden

Dagen bruges på at træne og samle tillært viden op.

Træning af øvelser

De studerende træner øvelser i mindre grupper.

09:00 10:30 : Sagsformulering
10:30 12:00 : Træning af øvelser
12:30 15:00 : Træning i tillært viden
15:00 15:30 : Træning

Metakognitiv behandling af Stress

9 undervisningsdage – 72 lektioner

Modul 1.2

Dag4

Metakognitive sessioner

Underviser: Betina

Opbygning af Metakognitve sessioner

De studerende undervises i Metakognitve sessioner 1-3. Underviser demonstrerer udvalgte dele af sessionerne.

09:00 10:30 : Session 1
10:30 12:00 : Session 1
12:30 14:00 : Session 2
14:00 15:30 : Session 2

Dag 5

Metakognitve sessioner

Underviser: Betina

Metakognitive sessioner

De studerende undervises i Metakognitve sessioner 1-3. Underviser demonstrerer udvalgte dele af sessionerne.

09:00 10:30 : Session 3
10:30 12:00 : Session 3
12:30 14:00 : Case
14:00 15:30 : Case

Dag 6

Supervision

Modul 1.2.6

Supervision

De studerende har mulighed for supervision af egne cases, samt supervision på den studerendes terapeutiske stil ud fra den Metakognitive metode.

Supervision tilsigter at de studerende tilegner sig metakognitive færdigheder og metoder til at føre samtaler med sokratisk dialog, sagsformuleringer og øvelser.

09:00 10:30 : Supervision
10:30 12:00 : Supervision
12:30 14:00 : Supervision
14:00 15:30 : Supervision

Dag 7

Videnskabelig anskuelse af stress

Underviser: Charlotta

Videnskabelig anskuelse af Stress  Færdighedstræning

Hvad er stress? Definition, symptomer og behandling – både i forhold til den metakognitive såvel som andre teoriers forståelse af stress.
Hvad sker der fysisk og psykisk i forhold til overbelastning og stress. Hvordan kan stress behandles og forebygges. Og hvordan håndterer en stressramt dagligdagen og evt. tilbagevenden til arbejdet.
Udover undervisning og fælles refleksion i plenum, vil de studerende træne deres færdigheder i stresscoaching. Der arbejdes sammen i mindre grupper.
For at vi hele tiden kan dygtiggøre os, får de studerende feedback på deres coachingstil.

09:00 10:30 : Videnskabelig anskuelse af stress
10:30 12:00 : Videnskabelig anskuelse af stress
12:30 14:00 : Videnskabelig anskuelse af stress
14:00 15:30 : Videnskabelig anskuelse af stress

Dag 8

Færdighedstræning i Metakognitive øvelser

Underviser: Charlotta

Viden om pårørende

Det er svært at være tæt på et andet menneske, der er i krise eller er ramt af sygdom. Pårørende er ofte i tvivl om, hvad de kan gøre, om de gør det rigtige, hvordan de støtter og gør en reel forskel. Undersøgelser viser, at pårørende har en stor betydning for, hvordan og hvor hurtigt den stressramte eller psykisk sårbare kommer sig. Men pårørende skal også passe på sig selv, da mange bliver så overanstrengte i rollen, at de selv bliver stressede eller syge af f.eks. angst og depression.
Det er derfor relevant for det terapeutiske arbejde at have viden om hvordan de pårørende inddrages indirekte eller direkte i behandlingen af en klient. Ligesom det er relevant, hvordan det påvirker et menneske at føle at andre er belastede af deres situation.

Arbejde med kontekst i terapien

De studerende undervises i praktiske og konkrete spørgsmål til at undersøge den kontekst en klient befinder sig i. Der præsenteres forskellige modeller for hvilke stressorer i konteksten der kan påvirke klientens muligheder for recovery. herunder vedligeholdende og støttende faktorer i klientens hverdag.

Træning

De studerende træner den professionelle samtale, at være relevant metodisk stringent, transparent og etisk velfunderet i det terapeutiske rum

09:00 10:30 : Pårørende
10:30 12:00 : Pårørende
12:30 14:00 : Pårørende og kontekst
14:00 15:30 : Pårørende og kontekst

Dag 9

Supervisionstræning Cases

Underviser: Charlotta

Supervision

De studerende har mulighed for supervision af egne cases, samt supervision på den studerendes terapeutiske stil ud fra den Metakognitive metode.

Supervision tilsigter at de studerende tilegner sig metakognitive færdigheder og metoder til at føre samtaler med sokratisk dialog, sagsformuleringer og øvelser.

09:00 10:30 : Supervision
10:30 12:00 : Supervision
12:30 14:00 : Supervision
14:00 15:30 : Supervision

Dag 10

Stress og komorbiditet

Underviser: Vivi

Reaktionsmønstre på stress

Hvad er en psykisk lidelse? Vi arbejder med hvad man skal være opmærksom på som behandler i forhold til psykiske lidelser.

De studerende får en kort gennemgang af Generaliseret angst,  og depression. hvordan hænger disse lidelser sammen med stress.

Vi arbejder med angst- og depressions-symptomer i forhold til stresscoaching.

Udfordringer og begrænsninger

Hvilke udfordringer og begrænsninger kan vi have som coaches i forhold til klienter og deres udfordringer

09:00 10:30 : Reaktionsmønstre på stress
10:30 12:00 : Komorbide lidelser
12:30 14:00 : Udfordringer og begrænsninger
14:00 15:30 : Muligheder med MCT

Dag 11

Stressforløb / Eksamenstræning

Underviser: Betina

Stressforløb

De studerende skal arbejde med et stressforløb udfra den viden de har opnået gennem uddannelsen

Feedback på egen stil

For at vi hele tiden kan dygtiggøre os, får de studerende feedback på deres coachingstil af supervisor.

09:00 10:30 : Stressforløb. Plenum
10:30 12:00 : Stressforløb
12:30 14:00 : Stressforløb
14:00 15:30 : Feedback på egen stil

Dag 12

Certificering

Modul 1.2.9

Certificering

De studerende demonstrerer, at de mestrer de coachingredskaber de har lært indtil nu på uddannelsen. certificering vil foregå således at underviser og censor er tilstede med de studerende gennem hele dagen. Certificeringen foregår således:

Mundtlig

 • Der arbejdes i grupper på 2- 3 studerende.
 • Grupperne får udleveret en sag og ud fra denne, arbejder grupperne med at lave et stressforløb og hermed demonstrere tillært viden.
 • 3 timer.

Skriftlig

 • Multiple Choice opgave

Certificering

De studerende får feedback og certificering af underviser og censor.

09:00 10:30 : Eksamen
10:30 12:00 : Eksamen
13:00 14:00 : Feedback og Certificering
14:00 15:30 :


Vi er løbende i dialog med vores studerende om, hvor og hvorledes vi kan optimere de studerenes udbyttet af uddannelsen.
Der bør derfor tages forbehold for ændringer i programmet.

Litteratur

Litteraturliste fremgår på de studerendes intranet

Pris

12 kursusdage
96 lektioner

Undervisning af psykologer & certificerede psykoterapeuter MPF
Fuld forplejning inkl. frokost

Kursusmateriale
Den Metakognitive Stressmanual
Certificering

22.500,-

Tid & sted

Køge

Venue Køge
Ved Stadion 4, 1
4600 Køge

Dag 1, 2, 3 : 10/8 | 11/8 | 12/8 2022
Dag 4, 5, 6 : 7/9 | 8/9 | 9/9 2022
Dag 7, 8, 9 : 5/10 | 6/10 | 7/10 2022
Dag 10, 11, 12 : 9/11 | 10/11 | 11/11 2022
Dag 1, 2, 3 : 16/8 | 17/8 | 18/8 2023
Dag 4, 5, 6 : 13/9 | 14/9 | 15/9 2023
Dag 7, 8, 9 : 25/10 | 26/10 | 27/10 2023
Dag 10, 11, 12 : 22/11 | 23/11 | 24/11 2023

Aarhus

Park13
Randersvej 395
8200 Aarhus N

Dag 1, 2, 3 : 24/8 | 25/8 | 26/8 2022
Dag 4, 5, 6 : 14/9 | 15/9 | 16/9 2022
Dag 7, 8, 9 : 12/10 | 13/10 | 14/10 2022
Dag 10, 11, 12 : 16/11 | 17/11 | 18/11 2022
Dag 1, 2, 3 : 23/8 | 24/8 | 25/8 2023
Dag 4, 5, 6 : 20/9 | 21/9 | 22/9 2023
Dag 7, 8, 9 : 1/11 | 2/11 | 3/11 2023
Dag 10, 11, 12 : 6/12 | 7/12 | 8/12 2023

Tilmelding

Ansøg om optagelse

Tilmelding – virksomheder

Vi afholder gerne uddannelsen til en hel medarbejdergruppe på Jeres arbejdsplads. Når i henvender jer som virksomhed, taler vi om jeres behov og ønsker og tilretter kurset så det passer til jeres behov.

Prisen afhænger af, hvor mange medarbejdere, der deltager. Tag venligst kontakt til vores uddannelsesleder Betina Buono med forespørgsler og spørgsmål på:

30 24 91 00

E-mail

Spørgsmål

Har du spørgsmål vedrørende uddannelsen er du velkommen til at kontakte vores uddannelsesleder Betina Buono.

30 24 91 00

E-mail
Dansk Psykoterapeutforening