Psyko­terapeut kursus
& Uddannelse

Børn og unge uddannelse

4 mdr metakognitiv og ACT baseret uddannelse.

Niveau 1

Få en helt ny uddannelse til at behandle børn og unge ud fra de to mest omtalte og effektive metoder indenfor den 3. bølge af kognitive metoder, den Metakognitive metode og ACT (Acceptance and Commitment Therapy)

Dette kursus henvender sig til alle som arbejder med børn og unge i kommunal regi eller på anden vis f.eks. i privat praksis.

Metakognitive samtaler er uhyre effektive og enkle for børn og unge at bruge i sin dagligdag. De lærer hurtigt via små øvelser at mestre sine uhensigtsmæssige strategier og udvikle nye og mere effektive måder at håndtere sine udfordringer på. Her får du som studerende en forståelse for hvordan disse samtaler kan afholdes og hvordan øvelserne kan bruges hensigtsmæssigt og effektivt i arbejdet med børn og unge.

ACT er ikke kun en effektiv metode, men byder på mange flere værktøjer indenfor flere områder som kan volde børn og unge problemer i dagligdagen. ACT er på den måde holistisk og inddrager i interventioner indenfor f.eks. sociale færdigheder, problemløsnings- og planlægnings evner.

Vi ser de unges drømme og ambitioner, deres mål og værdier og inddrager også det i vores arbejde. ACT er en stor og kompleks metode. ACT for voksne kan ikke bruges direkte på børn og unge. Som studerende vil du her få en viden og træning i at bruge ACT modellen på de helt unge såvel som teenagers. Børnevenlige øvelser og metaforer gennemgås og vi ser på forskellige måder vi kan starte på og planlægge et forløb med unge.

Alt undervisningsmateriale er målrettet børn og unge.

Hvis du allerede har taget vores introduktion til den Metakognitive metode eller har introduktion til ACT, kan du få merit for de 3 dages intro.

Målgruppe

Kurset henvender sig til fagpersoner som psykoterapeuter, lærere, socialrådgivere, socialpædagoger, mentorer og andre faggrupper indenfor social- og sundhedssektoren, samt andre som ønsker inspiration til en nye psykologiske metoder med konkrete værktøjer, der kan anvendes med det samme i arbejdet med børn og unge

Udbytte af kurset

 • Introduktion til den Metakognitve metode
 • Introduktion til ACT
 • Indblik i angstlidelser hos børn og unge
 • Kompetence til at afholde metakognitve coachende samtaler niveau 1
 • Kompetence til at afholde ACT coachende samtaler niveau 1
 • Kompetencer i konkrete metakognitve og ACT redskaber, som kan bruges i coachende samtaler med børn og unge
 • Adgang til den metakognitive uddannelse Certificeret Metakognitiv Terapeut

Program

Den 4 mdr børn og unge uddannelse er opdelt i 4 moduler.

Introduktion til Metakognitiv terapi

3 undervisningsdage – 24 lektioner

Modul 1.1

Dag 1

Introduktion til Metakognitiv terapi

Modul 1.1.1

Introduktion til teorien

Hvad er metakognitiv terapi og hvordan adskiller den sig fra andre terapeutiske retninger? Tanker og tankeprocesser – CAS – hvordan opstår psykisk mistrivsel. Målet med metakognitiv terapi

Metakognitioner og psykisk trivsel

Hvad betyder det at have kontrol over vores opmærksomhed, for vores psykiske trivsel? Hvordan genlærer vi denne kontrol? Er tanker farlige? Har det en nytteværdi at bekymre sig? Og hvis ikke, hvordan aflærer vi så denne strategi?

Den metakognitive sagsformulering

Her arbejder vi med kernen i den metakognitive metode, sagsformuleringen. Sagsformuleringen er et arbejdsredskab til at afdækker, hvad der fastholder vores klient / borger i psykisk mistrivsel. Der bliver livedemonstration, samt kursister øver sig i udleverede cases.

09:00 – 10:30 : Indføring i teorien
10:30 – 12:00 : Metakognitioner og psykisk trivsel
12:30 – 14:00 : Den metakognitive sagsformulering
14:00 – 15:30 : Den metakognitive sagsformulering

Dag 2

Introduktion til metakognitiv terapi

Modul 1.1.2

Detached Mindfulness

Introduktion til DM. Hvordan minimerer vi vores CAS? DM handler om at forholde sig neutralt til de triggertanker vi får i løbet af dagen. Det indlæres ved div. øvelser, samt at anvende sokratisk dialog.

Opmærksomhedstræning

Målet med opmærksomhedstræning er at øge klientens / borgerens metakognitive bevidsthed. Dvs. at vi bliver bevidste om, at vi har et valg om hvor vi retter vores opmærksomhed. Træningsøvelser.

Mere om metakognitioner

Vi arbejder videre med metakognitioners betydning for vores psykiske trivsel. Hvordan kan vi omstrukturere klientens / borgerens metakognitioner?

Egen CAS i vores arbejde

Hvilken betydning har vores egen CAS i vores professionelle virke? Kan vi lære noget af at kende vores egen CAS i vores professionelle liv? Er der situationer hvor vores CAS er særlig aktiv. Stressforståelse i et Metakognitivt perspektiv.

09:00 – 10:30 : Detached Mindfulness
10:30 – 12:00 : Opmærksomhedstræning
12:30 – 14:00 : Mere om metakognitioner
14:00 – 15:30 : Egen CAS i vores arbejde

Dag 3

Introduktion til metakognitiv terapi

Modul 1.1.3

Træning af Sagsformulering

De studerende arbejder med sagsformulering i små grupper, med feedback fra observator, samt underviser.

Træning af tillært viden

Når man har tillært sig ny viden, er det altafgørende at der trænes i metoden, for at det kommer ind under huden og man føler sig parat til at bruge det i praksis. Kursisterne får udleveret øvelser som trænes og fremføres i plenum.

Træning af øvelser

De studerende træner øvelser i mindre grupper.

09:00 – 10:30 : Sagsformulering
10:30 – 12:00 : Træning af øvelser
12:30 – 15:00 : Træning i tillært viden
15:00 – 15:30 : Træning

Metakognitive behandling
til børn og unge med angst

3 undervisningsdage – 24 lektioner

Modul 1.2

Dag 4

Metakognitiv behandling af GAD hos børn og unge.

Modul 1.2.1

Symptomer på angst

Hvad er symptomerne på angst hos børn og unge? Hvilke angstlidelser er ofte forekommende? Forskellen på terapi med børn, unge og voksne. Hvad skal vi være opmærksomme på.? hvornår er et barn på metakognitivt niveau,
Behandling af generaliseret angst med

Metakognitiv terapi – Grupper

Der undervises i Metakognitivt behandlingsforløb. session 1-3 , hvad kan de indeholde og hvilke øvelser kan man med fordel anvende til børn og unge med angstprægede symptomer.

Træning

De studerende træner børn og unge samtaler ud fra Cases

09:00 – 10:30 : Symptomer på angst
10:30 – 12:00 : Metakognitiv behandling af GAD
12:30 – 14:00 : Metakognitiv behandling af GAD
14:00 – 15:30 : Træning med cases

Dag 5

Metakognitiv behandling af GAD hos børn og unge.

Modul 1.2.2

Behandling af generaliseret angst med Metakognitiv terapi – Grupper

Der undervises i Metakognitivt behandlingsforløb. session 4-6 , hvad kan de indeholde og hvilke øvelser kan man med fordel anvende til børn og unge med angstprægede symptomer.

Familien

Der arbejdes med familiens rolle, når ens barn / ung har angst.

Træning

De studerende træner børn og unge samtaler ud fra cases

09:00 – 10:30 : Metakognitiv behandling af GAD
10:30 – 12:00 : Metakognitiv behandling af GAD
12:30 – 14:00 : Familiens rolle
14:00 – 15:30 : Træning

Dag 6

Gruppeforløb

Modul 1.1.3

Social angst hos unge

Mange unge udviser symptomer på social angst. Hvordan ser den metakognitive metode på dette begreb og hvordan kan vi behandle unge med symptomer på Social angst.

Eksamensangst

Mange unge er belastet af præstationsangst / eksamensangst. de studerende undervises i, hvordan den metakognitve metode kan arbejde med denne problematik.

Vi samler op på de foregående dage og træner forskellige cases.

Træning af sessioner / spørgetid

De studerende får udleveret en case og skal i mindre grupper arbejde med sessioner og øvelser. vi sætter også tid af til reflekterende spørgsmål ud i gruppen.

09:00 – 10:30 : Social angst
10:30 – 12:00 : Eksamensangst
12:30 – 14:00 : Træning
14:00 – 15:30 : Træning /reflekterende spørgsmål

Introduktion til ACT

3 undervisningsdage – 24 lektioner

Modul 1.1.1

Dag 7

Introduktion til ACT

Modul 1.1.1

Introduktion til formålet med ACT

Hvad handler ACT om? og en kort introduktion til formålet med ACT

Adfærdsteori og RFT

En kort gennemgang af den bagvedliggende teori og filosofi, som gennemsyrer hele ACT- modellen

Psykisk lidelse i henhold til ACT

De studerende får en introducerende gennemgang af ACTs måde at se psykisk lidelse som adskiller sig en del fra mange andre terapeutiske teorier.

09:00 – 10:30 : Introduktion til teorien
10:30 – 12:00 : Adfærdsteori og RFT
12:30 – 14:00 : Psykisk lidelse i henhold til ACT
14:00 – 15:30 : Hexaflexen og inhexaflexen

Dag 8

Introduktion til ACT

Modul 1.1.2

At droppe kampen – kreativ håbløshed

De studerende får gennemgået betydningen og indholdet i den samtale man i ACT kalder kreativ håbløshed.

De 6 kerneprocesser

De studerende introduceres for hver af de 6 kerneprocesser med øvelser og metaforer for børn

09:00 – 10:30 : At droppe kampen
10:30 – 12:00 : At droppe kampen
12:30 – 14:00 : De 6 kerneprocesser
14:00 – 15:30 : De 6 kerneprocesser

Dag 9

Introduktion til ACT

Modul 1.1.3

Opsamling

Vi samler op på tillært viden på dag 1 og 2

Træning af tillært viden

Når man har tillært sig ny viden, er det altafgørende at der trænes i metoden, for at det kommer ind under huden og man føler sig parat til at bruge det i praksis. De studerende deles ind i grupperog træner udvalgte metaforer og øvelser.

Spørgsmål og svar

De studerende inviteres til at reflektere og stille spørgsmål.

09:00 – 10:30 : Opsamling
10:30 – 12:00 : Træning af øvelser
12:30 – 15:00 : Træning i tillært viden
15:00 – 15:30 : Spørgsmål og svar

Behandling af Børn og unge ACT

3 undervisningsdage – 24 lektioner

Modul 1.1

Dag 10

Den første ACT samtale

Modul 1.1.1

Den første session i ACT

Her får de studerende konkrete forslag på hvordan første session i ACT for unge kan se ud

Forældrenes rolle

Underviser laver en gennemgang af hvordan de studerende som terapeuter / coaches kan samarbejde og inddrage forældrene.

Introduktion af Y-modellen til unge

Underviser introducerer de studerende for Y-modellen, også kaldet “Choice point” i ACT, som er videreudviklet af Russ Harris

Psykoedukation for børn / Den 1. oplevelsesbaseret øvelse for børn

En børnevenlig gennemgang af evolutionspsykologisk psykoedukation. Den første oplevelsesbaserede øvelse for børn

09:00 – 10:30 : Den første session i ACT
10:30 – 12:00 : Forældrenes rolle
12:30 – 14:00 : introduktion af Y-modellen til unge
14:00 – 15:30 : Psykoedukation for børn

Dag 11

Droppe kampen – for børn

Modul 1.1.2

Droppe kampen – for børn

De studerende undervises i kreativ håbløshed i børneperspektiv.
De 6 hjælpere

De 6 kerneprocesser i børnehøjde med et hav af børnevenlige øvelser og metaforer
Træning

De studerende trænes i at arbejde med kerneprocesserne med tilhørende øvelser og metaforer.

09:00 – 10:30 : Droppe kampen
10:30 – 12:00 : De 6 hjælpere
12:30 – 14:00 : Træning
14:00 – 15:30 : Træning

Dag 12

Opsamling dag 1-6

Modul 1.1.3

Opsamling dag 1-6

Underviser laver en gennemgang og repetition af de vigtigste elementer fra dag 1-6

Træning i grupper

De studerende træner sig i at afholde hele samtaler med struktur og planlægger videre forløb.

Refleksion, Spørgsmål & svar

De studerende inviteres til at reflektere og stille spørgsmål.

09:00 – 10:30 : Opsamling dag 1-6
10:30 – 12:00 : Træning i grupper
12:30 – 15:00 : Træning i grupper
15:00 – 15:30 : Refleksion


Vi er løbende i dialog med vores studerende om, hvor og hvorledes vi kan optimere de studerenes udbyttet af uddannelsen.
Der bør derfor tages forbehold for ændringer i programmet.

Litteratur

Litteraturliste fremgår på de studerendes intranet

Pris

12 kursusdage
96 lektioner

Undervisning af psykologer & certificerede psykoterapeuter MPF
Fuld forplejning inkl. frokost

Materiale

22.500,-

Tid & sted

Køge

Venue Køge
Ved Stadion 4, 1
4600 Køge

Dag 1,2,3

 • 6. - 8. November 2023

Dag 4,5,6

 • 11. - 13. December 2023

Dag 7,8,9

 • 24. - 26. Januar 2024

Dag 10,11,12

 • 28. - 01. Marts 2024

Kurser til dit firma

Virksomheder

Vi afholder gerne kurset til en hel medarbejdergruppe på Jeres arbejdsplads. Når i henvender jer som virksomhed, taler vi om jeres behov og ønsker og tilretter kurset så det passer til jeres behov.

Prisen afhænger af, hvor mange medarbejdere der deltager.

Tag venligst kontakt til vores uddannelsesleder Betina Buono med forespørgsler og spørgsmål på: