Psykoterapeutuddannelsen
År 1 Grundforløb
År 21/22 overbygning
År 2022/2023 overbygning
År 2023/2024 overbygning

År 1

Certificeret Metakognitiv Psykoterapeut

4-årig psykoterapeut-uddannelse

Fordeling af lektioner

104
lektioner

Teori, metode & færdighedstræning

40
lektioner

Feedback på egen stil/ selvreflektion

48
lektioner

Supervision

21
lektioner

Tilrettelagt studiegruppe

192
lektioner

År 1 – indhold

Første år af den 4-årige Certificeret Metakognitive Psykoterapeut-uddannelse består af 26 undervisningsdage fordelt på 3 overordnede moduler.

Introduktion til Den Metakognitiv Metode

Scroll til modul

Metakognitiv behandling af Stress

Scroll til modul

Metakognitiv Terapi

Scroll til modul

Introduktion til Den Metakognitiv Metode

3 undervisningsdage – 24 lektioner

Modul 1.1

Dag 1

Introduktion til Den Metakognitiv Metode

Modul 1.1.1

Introduktion til teorien

Hvad er metakognitiv terapi og hvordan adskiller den sig fra andre terapeutiske retninger? Tanker og tankeprocesser – CAS – hvordan opstår psykisk mistrivsel. Målet med metakognitiv terapi

Metakognitioner og psykisk trivsel

Hvad betyder det at have kontrol over vores opmærksomhed, for vores psykiske trivsel? Hvordan genlærer vi denne kontrol? Er tanker farlige? Har det en nytteværdi at bekymre sig? Og hvis ikke, hvordan aflærer vi så denne strategi?

Den metakognitive sagsformulering

Her arbejder vi med kernen i den metakognitive metode, sagsformuleringen. Sagsformuleringen er et arbejdsredskab til at afdækker, hvad der fastholder vores klient / borger i psykisk mistrivsel. Der bliver livedemonstration, samt kursister øver sig i udleverede cases.

09:00 10:30 : Indføring i teorien
10:30 12:00 : Metakognitioner og psykisk trivsel
12:30 14:00 : Den metakognitive sagsformulering
14:00 15:30 : Den metakognitive sagsformulering

Dag 2

Introduktion til Den Metakognitiv Metode

Modul 1.1.2

Detached Mindfulness

Introduktion til DM. Hvordan minimerer vi vores CAS? DM handler om at forholde sig neutralt til de triggertanker vi får i løbet af dagen. Det indlæres ved div. øvelser, samt at anvende sokratisk dialog.

Opmærksomhedstræning

Målet med opmærksomhedstræning er at øge klientens / borgerens metakognitive bevidsthed. Dvs. at vi bliver bevidste om, at vi har et valg om hvor vi retter vores opmærksomhed. Træningsøvelser.

Mere om metakognitioner

Vi arbejder videre med metakognitioners betydning for vores psykiske trivsel. Hvordan kan vi omstrukturere klientens / borgerens metakognitioner?

Egen CAS i vores arbejde

Hvilken betydning har vores egen CAS i vores professionelle virke? Kan vi lære noget af at kende vores egen CAS i vores professionelle liv? Er der situationer hvor vores CAS er særlig aktiv. Stressforståelse i et Metakognitivt perspektiv.

09:00 10:30 : Detached Mindfulness
10:30 12:00 : Opmærksomhedstræning
12:30 14:00 : Mere om metakognitioner
14:00 15:30 : Egen CAS i vores arbejde

Dag 3

Introduktion til Den Metakognitiv Metode

Modul 1.1.3

Supervision i egne cases

Her drøfter vi cases, hvis nogle kursister har problematikker i forhold til deres arbejde.

Træning af tillært viden

Når man har tillært sig ny viden, er det altafgørende at der trænes i metoden, for at det kommer ind under huden og man føler sig parat til at bruge det i praksis. Kursisterne får udleveret Cases til at øve sig på, samt træningsøvelser.

Metakognitiv redskabskasse

Kursister får udleveret en metakognitiv redskabskasse med de øvelser, modeller og skemaer der har været arbejdet med.

Afslutning og kursusbeviser

Afslutning og udlevering af kursusbeviser.

09:00 10:30 : Supervision
10:30 12:00 : Supervision i egne cases
12:30 14:00 : Træning i tillært viden
14:00 15:30 : Metakognitiv redskabskasse

Metakognitiv behandling af Stress

9 undervisningsdage – 72 lektioner

Modul 1.2

Dag4

Metakognitiv færdighedstræning

Modul 1.2.4

Metakognitiv færdighedstræning

Feedback på egen stil

En gennemgang af, hvordan begrebet stress egentlig kan defineres, både i henhold til den metakognitive såvel som andre teoriers forståelse af stress. Vi gennemgår også de biologiske processer som aktiveres ved en stress respons. Fokus vil dog være på, hvordan stress kan behandles og forebygges i henhold til metakognitiv terapi. Undervisning i forskellen på langvarig og akut stress og hvor og hvordan kan vi sætte ind som behandlere?

For at vi hele tiden kan dygtiggøre os, får de studerende feedback på deres coachingstil af underviser / supervisor.

09:00 10:30 : DM, ATT, struktur i stressforløb
10:30 12:00 : Færdighedstræning
12:30 14:00 : Færdighedstræning
14:00 15:30 : Færdighedstræning

Dag 5

Supervision

Modul 1.2.5

Supervision

De studerende har mulighed for supervision af egne cases, samt supervision på den studerendes terapeutiske stil ud fra den Metakognitive metode.

Supervision tilsigter at de studerende tilegner sig metakognitive færdigheder og metoder til at føre samtaler med sokratisk dialog, sagsformuleringer og øvelser.

09:00 10:30 : Supervision
10:30 12:00 : Supervision
12:30 14:00 : Supervision
14:00 15:30 : Supervision

Dag 6

Pårørende og kontekst

Modul 1.2.6

Viden om pårørende og kontekst

Når mennesker rammes af stress eller er psykisk sårbare, har det ofte konsekvenser. familieliv, arbejde og andre kontekster påvirkes. Det er relevant for det terapeutiske arbejde at have viden om hvordan de pårørende relevant kan indrages indirekte eller direkte i behandlingen af en klient. ligesom det er relevant, hvordan det påvirker et menneske at føle at andre er belastede af deres situation

Arbejde med kontekst i terapien

De studerende undervises i praktiske og konkrete spørgsmål til at undersøge den kontekst en klient befinder sig i. Der præsenteres forskellige modeller for hvilke stressorer i konteksten der kan påvirke klientens muligheder for recovery. herunder vedligeholdende og støttende faktorer i klientens hverdag.

Træning

De studerende træner den professionelle samtale med særligt fokus på at være relevant orienteret mod afdækkelse- og inddragelse af den kontekst en klient indgår udenfor det terapeutiske rum.

09:00 10:30 : Pårørende og kontekst
10:30 12:00 : Pårørende og kontekst
12:30 14:00 : Træning
14:00 15:30 : Træning

Dag 7

Videnskabelig anskuelse af Stress

Modul 1.2.1

Videnskabelig gennemgang af fænomenet stress

De studerende træner deres færdigheder i at udøve metakognitiv stresscoaching. Målet med denne dag er at øvelser, sagsformulering, og stressforløbet enkelte sessioner trænes og underviser giver feedback. De studerende får udleveret cases , hvor de skal træne deres færdigheder. Der arbejdes sammen i mindre grupper og man er på skift klient og terapeut

 

09:00 10:30 : Stress
10:30 12:00 : Stress
12:30 14:00 : Stress
14:00 15:30 : Stress

Dag 8

Terapeutens opmærksomhed

Modul 1.2.2

Viden om terapeutens opmærksomheder i den terapeutiske samtale

De studerende bliver undervist i S-ref modellen, den sokratisk dialog, terapeutens forforståelse, terapeutens metodiske transparens og terapeutens etik i den terapeutiske samtale.

 

Arbejde med terapeutens opmærksomhed

De studerende undervises i S-ref modellen, sokratisk dialog  samt etiske overvejelser. Herunder for at den studerende kan få blik for egen forståelse og etiske opmærksomheder, så disse kan bringes i spil i den professionelle samtale.

Træning

De studerende træner den professionelle samtale, at være relevant metodisk stringent, transparent og etisk velfunderet i det terapeutiske rum

09:00 10:30 : S-Ref modellen og sokratisk dialog
10:30 12:00 : Sokratisk dialog – træning
12:30 14:00 : terapeutens forforståelse
14:00 15:30 : Sokratisk dialog – træning

Dag 9

Supervision

Modul 1.2.3

Supervision

De studerende har mulighed for supervision af egne cases, samt supervision på den studerendes terapeutiske stil ud fra den Metakognitive metode.

Supervision tilsigter at de studerende tilegner sig metakognitive færdigheder og metoder til at føre samtaler med sokratisk dialog, sagsformuleringer og øvelser.

09:00 10:30 : Supervision
10:30 12:00 : Supervision
12:30 14:00 : Supervision
14:00 15:30 : Supervision

Dag 10

Stress og komorbiditet

Modul 1.2.7

Reaktionsmønstre på stress

Hvad er en psykisk lidelse? Vi arbejder med hvad man skal være opmærksom på som behandler i forhold til psykiske lidelser.

De studerende får en kort gennemgang af Generaliseret angst,  og depression. hvordan hænger disse lidelser sammen med stress.

Vi arbejder med angst- og depressions-symptomer i forhold til stresscoaching.

Udfordringer og begrænsninger

Hvilke udfordringer og begrænsninger kan vi have som coaches i forhold til klienter og deres udfordringer

09:00 10:30 : Reaktionsmønstre på stress
10:30 12:00 : Komorbide lidelser
12:30 14:00 : Udfordringer og begrænsninger
14:00 15:30 : Muligheder med MCT

Dag 11

Stressforløb / Eksamenstræning

Modul 1.2.8

Stressforløb

De studerende skal arbejde med et stressforløb udfra den viden de har opnået gennem uddannelsen

Feedback på egen stil

For at vi hele tiden kan dygtiggøre os, får de studerende feedback på deres coachingstil af supervisor.

09:00 10:30 : Stressforløb. Plenum
10:30 12:00 : Stressforløb
12:30 14:00 : Stressforløb
14:00 15:30 : Feedback på egen stil

Dag 12

Certificering

Modul 1.2.9

Demonstration

De studerende demonstrerer, at de mestrer de coachingredskaber de har lært indtil nu på uddannelsen. certificering vil foregå således at underviser og censor er tilstede med de studerende gennem hele dagen. Certificeringen er opdelt i 2 dele:

Skriftlig

  • 8-10 spørgsmål.
  • Der må medbringes slides og noter
  • Medbring evt pc ellers skrives opgaven i hånden
  • 2 timers varighed
  • Individuelt

Mundtlig

  • Der arbejdes i grupper på 2- 3 studerende. 
  • Grupperne får udleveret en case og ud fra denne, arbejder grupperne med at lave et stressforløb og hermed demonstrere tillært viden.
  • 2 timers varighed.

Certificering

De studerende får feedback og certificering af underviser og censor.

09:00 10:30 : Demonstration
10:30 12:00 : Demonstration
12:30 14:00 : Demonstration
14:00 15:30 : Certificering

Metakognitiv Terapi

12 undervisningsdage – 96 lektioner

Modul 1.3

Dag 13

Angst / depression

Modul 1.3.1

Angst og depression

Definition og diagnosticering af generaliseret angst og depression. Fokus vil dog være på den metakognitive forståelse af udvikling og vedligeholdelse af generaliseret angst og depression, samt den metakognitive metode for behandling af generaliseret angst og depression.

Sagformulering

Forståelse for det metakognitive syn på de kognitive processer som ligger bag generalisteret angst og depression. Det kognitive opmærksomheds syndrom / Cognitive Attentional Syndrome (CAS)

De studerende bliver undervist i den Metakognitive sagsformulering for angst og depression, klientens CAS og Metakognitive overbevisninger, samt specifikke metakognitive øvelser og metaforer i forhold til generaliseret angst og depression.

Træning

De studerende træner metakognitiv sagsformulering til angst og depression.

09:00 10:30 : Angst
10:30 12:00 : Depression
12:30 14:00 : Sagsformulering
14:00 15:30 : Færdighedstræning

Dag 14

OCD

Modul 1.3.2

OCD

Definition og diagnosticering af OCD. Fokus vil dog være på den metakognitive forståelse af udvikling og vedligeholdelse af OCD samt den metakognitive metode for behandling af OCD.

Sagsformulering

Forståelse for den metakognitive syn på de kognitive processer som ligger bag OCD. Det Kognitive opmærksomheds syndrom / Cognitive Attentional Syndrome (CAS)

Der undervises i Sagsformulering til OCD, klientens CAS, metakognitioner, tankefusioner, samt specifikke metakognitive øvelser og metaforer i forhold til OCD.

Træning

De studerende træner metakognitiv Sagsformulering til OCD.

09:00 10:30 : OCD
10:30 12:00 : OCD
12:30 14:00 : Sagsformulering
14:00 15:30 : Færdighedstræning

Dag 15

Misbrug

Modul 1.3.3

Misbrug og afhængighed

Definition af misbrug og afhængighed. Fokus vil være på den Metakognitive forståelse af udvikling og vedligehold af misbrug og afhængighed, samt den Metakognitive metode for behandling af misbrug og afhængighed.

 

Sagsformulering

Der undervises i SPADA-modellen – en 3-fases model til behandling af misbrug – før, under og efter. Vi arbejder med klientens CAS, Metakognitive overbevisninger før, under og efter, samt relevante øvelser i forhold til sagsformuleringen.

Træning

De studerende træner sagsformuleringen med særligt fokus på CAS og metakognitioner i de forskellige faser.

09:00 10:30   Definitioner, perspektiver på fysisk og psykisk afhængighed. Lyst og trang i et Metakognitivt perspektiv
10:30 12:00 : Gennemgang af SPADA-model – herunder CAS og Metakognitioner
12:30 14:00 : Træning af SPADA-model
14:00 15:30 : Træning af SPADA-model

Dag 16

Børn og Unge

Modul 1.3.4

Terapi med børn og unge

Forskellen på terapi med børn, unge og voksne. Hvad skal vi være opmærksomme på.? hvornår er et barn på metakognitivt niveau,

Børn og unge med angst

Der undervises i Metakognitivt behandlingsforløb, hvad indeholder sessioner og hvilke øvelser kan vi med fordel anvende til børn og unge med angstprægede symptomer.

Træning

De studerende får case med barn eller ung og træner en session.

09:00 10:30 : Terapi med børn og unge
10:30 12:00 : Børn og unge med angst
12:30 14:00 : Børn og unge med angst
14:00 15:30 : Træning

Dag 17

Børn, unge og familier

Modul 1.3.5

Børn og unge

vi samler tillært viden op fra igår, samt spørgsmål

Familie terapi

Familie terapi er komplekst. De studerende bliver undervist i problemstillinger omkring at have en familie i terapi, hvad skal man være særlig opmærksomhed på. Underviser giver forslag til et Metakognitivt forløb med familier

Træning

De studerende træner cases med familier og børn.

09:00 10:30 : Børn og unge
10:30 12:00 : Børn og unge
12:30 14:00 : Familieterapi
14:00 15:30 : Træning

Dag 18

Færdighedstræning

Modul 1.3.6

Færdighedstræning

De studerende har mulighed for at træne egne cases, samt supervision på den studerendes terapeutiske stil ud fra den Metakognitive metode.

 

Træning

De studerende træner sagsformuleringer fra angst, depression, social angst, OCD samt PTSD.

Feedback på egen stil

For at vi hele tiden kan dygtiggøre os, får de studerende feedback på terapeutisk stil af supervisor.

09:00 10:30 : Færdighedstræning
10:30 12:00 : Færdighedstræning
12:30 14:00 : Træning og feedback på egen stil
14:00 15:30 : Træning og feedback på egen stil

Dag 19

Social Angst

Modul 1.3.7

Social Angst

 

Definition og diagnosticering af Social angst. Fokus vil dog være på den metakognitive forståelse af udvikling og vedligeholdelse af Social angst samt den metakognitive metode for behandling af Social Angst.

Sagsformulering

Der undervises i Sagsformulering til Social Angst, klientens CAS, metakognitioner, samt specifikke metakognitive øvelser og metaforer i forhold til Social Angst.

Træning

De studerende træner metakognitiv Sagsformulering til Social angst.

09:00 10:30 : Social Angst
10:30 12:00 : Social Angst
12:30 14:00 : Sagsformulering
14:00 15:30 : Træning

Dag 20

PTSD

Modul 1.3.8

PTSD

Definition og diagnosticering af PTSD. Fokus vil dog være på den metakognitive forståelse af udvikling og vedligeholdelse af PTSD samt den metakognitive metode for behandling af PTSD.

Sagsformulering

Der undervises i PTSD sagsformuleringen , samt RAP, klientens CAS og metakognitive overbevisninger, samt specifikke metakognitive øvelser og metaforer i forhold til PTSD.

09:00 10:30 : PTSD
10:30 12:00 : PTSD
12:30 14:00 : Sagsformulering
14:00 15:30 : Træning

Dag 21

Supervision

Modul 1.3.9

Supervision

De studerende har mulighed for supervision af egne cases, samt supervision på den studerendes terapeutiske stil ud fra den Metakognitive metode.

Supervision tilsigter at de studerende tilegner sig metakognitive færdigheder og metoder til at føre samtaler med sokratisk dialog, sagsformuleringer og øvelser.

 

Feedback på egen stil

For at vi hele tiden kan dygtiggøre os, får de studerende feedback på terapeutisk stil af supervisor.

Træning

De studerende træner sagsformuleringer fra angst, depression, social angst, samt PTSD.

09:00 10:30 : Supervision
10:30 12:00 : Supervision
12:30 14:00 : Supervision
14:00 15:30 : Supervision

Dag 22

Parterapi

Modul 1.3.10

Par terapi

De studerende får undervisning i, hvordan vi et Metakognitivt parterapi forløb kan se ud. vi taler om hvilke opmærksomhedspunkter terapeuten skal have, år det drejer sig om par.

Par terapi trænes

De studerende træner

Træning

De studerende træner cases med par.

09:00 10:30 : Par terapi
10:30 12:00 : Par terapi
12:30 14:00 : Familie terapi
14:00 15:30 : Familie terapi

Dag 23

Borderline

Modul 1.3.11

Borderline personlighedsforstyrrelse

Som Psykoterapeuter kan vi få en klient med en Borderline forstyrrelse i terapi. De studerende bliver undervist i, netop denne specifikke personlighedsforstyrrelse og et Metakognitivt bud på samtaleforløb. Der vil også være fokus på terapeutens kompetencer i forhold til at udøve terapi med en klient med denne personlighedsforstyrrelse.

 

09:00 10:30 : Borderline
10:30 12:00 : Borderline
12:30 14:00 : Barnet i familien
14:00 15:30 : Træning

Dag 24

Eksamenstræning

Modul 1.3.12

Opsamling af tillært viden

De studerende samler i fællesskab op på studieårets pensum. der udleveres eksamenstrænings opgaver og mulighed for at stille spørgsmål

Eksamensopgave udleveres

eksamensopgaven udleveres og de studerende går i grupper og arbejder med denne

09:00 10:30 : Opsamling af tillært viden
10:30 12:00 : Opsamling af tillært viden
12:30 14:00 : Eksamensopgave
14:00 15:30 : Eksamensopgave


Vi er løbende i dialog med vores studerende om, hvor og hvorledes vi kan optimere de studerenes udbyttet af uddannelsen.
Der bør derfor tages forbehold for ændringer i programmet.

Tid & sted

Aarhus

Park13
Randersvej 395
8200 Aarhus N

Dag 1, 2, 3 : 11/8 | 12/8 | 13/8 2021
Dag 4, 5, 6 : 1/9 | 2/9 | 3/9 2021
Dag 7, 8, 9 : 29/9 | 30/9 | 1/10 2021
Dag 10, 11, 12 : 10/11 | 11/11 | 12/11 2021
Dag 13, 14, 15 : 8/12 | 9/12 | 10/12 2021
Dag 16, 17, 18 : 19/1 | 20/1 | 21/1 2022
Dag 19, 20, 21 : 23/2 | 24/2 | 25/2 2022
Dag 22, 23, 24 : 16/3 | 17/3 | 18/3 2022
Dag eksamen     : 4/4 | 5/4 |    
Dag 1, 2, 3 : 24/8 | 25/8 | 26/8 2022
Dag 4, 5, 6 : 14/9 | 15/9 | 16/9 2022
Dag 7, 8, 9 : 10/10 | 11/10 | 12/10 2022
Dag 10, 11, 12 : 16/11 | 17/11 | 18/11 2022
Dag 13, 14, 15 : 25/1 | 26/1 | 27/1 2023
Dag 16, 17, 18 : 1/3 | 2/3 | 3/3 2023
Dag 19, 20, 21 : 29/3 | 30/3 | 31/3 2023
Dag 22, 23, 24 : 26/4 | 27/4 | 28/4 2023
Dag eksamen     : 15/5 | 16/5 |   2023

Nykøbing F.

Vesterskoven
Østre Allé 110
4800 Nykøbing F.

Dag 1, 2, 3 : 25/8 | 26/8 | 27/8 2021
Dag 4, 5, 6 : 22/9 | 23/9 | 24/9 2021
Dag 7, 8, 9 : 27/10 |

28/10

| 29/10

2021

Dag 10, 11, 12 : 24/11 | 25/11 | 26/11 2021
Dag 13, 14, 15 : 15/12 | 16/12 | 17/12 2021
Dag 16, 17, 18 : 26/1 | 27/1 | 28/1 2022
Dag 19, 20, 21 : 9/2 | 10/2 | 11/2 2022
Dag 22, 23, 24 : 23/3 | 24/3 | 25/3 2022
eksamen       : 27/4 |   |   2022
Dag 1, 2, 3 : 31/8 | 1/9 | 2/9 2022
Dag 4, 5, 6 : 28/9 |

29/9

| 30/9 2022
Dag 7, 8, 9 : 26/10 |

27/10

| 28/10

2022

Dag 10, 11, 12 : 23/11 | 24/11 | 25/11 2022
Dag 13, 14, 15 : 18/1 | 19/1 | 20/1 2023
Dag 16, 17, 18 : 22/2 | 23/2 | 24/2 2023
Dag 19, 20, 21 : 22/3 | 23/3 | 24/3 2023
Dag 22, 23, 24 : 19/4 | 20/4 |

21/4

2023
eksamen       : 12/5 |   |   2023

Køge

Venue Køge
Ved Stadion 4, 1
4600 Køge

Dag 1, 2, 3 : 4/8 | 5/8 | 6/8 2021
Dag 4, 5, 6 : 8/9 | 9/9 | 10/9 2021
Dag 7, 8, 9 : 6/10 | 7/10 | 8/10 2021
Dag 10, 11, 12 : 17/11 | 18/11 | 19/11 2021
Dag 13, 14, 15 : 1/12 | 2/12 | 3/12 2021
Dag 16, 17, 18 : 5/1 | 6/1 | 7/1 2022
Dag 19, 20, 21 : 2/2 | 3/2 | 4/2 2022
Dag 22, 23, 24 : 2/3 | 3/3 | 4/3 2022
Dag Eksamen     : 25/4 | 26/4 |    
Dag 1, 2, 3 : 10/8 | 11/8 | 12/8 2021
Dag 4, 5, 6 : 7/9 | 8/9 | 9/9 2021
Dag 7, 8, 9 : 6/10 | 7/10 | 8/10 2021
Dag 10, 11, 12 : 17/11 | 18/11 | 19/11 2021
Dag 13, 14, 15 : 1/12 | 2/12 | 3/12 2021
Dag 16, 17, 18 : 5/1 | 6/1 | 7/1 2022
Dag 19, 20, 21 : 2/2 | 3/2 | 4/2 2022
Dag 22, 23, 24 : 2/3 | 3/3 | 4/3 2022
Dag Eksamen     : 25/4 | 26/4 |    

Litteratur

Metacognitive therapy for anxiety and depression
Metacognitive therapy for anxiety and depression
Metacognitive therapy for anxiety and depression
af Adrian Wells
Metakognitiv terapi for angst og depresjon
Metakognitiv terapi for angst og depresjon
Metakognitiv terapi for angst og depresjon
af Adrian Wells
Lev mere tænk mindre
Lev mere tænk mindre
Lev mere tænk mindre
– drop grublerierne og slip fri af nedtrykthed og depression med metakognitiv terapi
af Pia Callesen
Stressbehandling med metakognitiv terapi
Stressbehandling med metakognitiv terapi
Stressbehandling med metakognitiv terapi
– en håndbog for terapeuter
af Linda Burlan Sørensen

Intromøde over Zoom

Er du interesseret i uddannelsen tilbyder vi et gratis introduktionsmøde over Zoom.

7. marts 2022 – kl. 19:00

Tak for din tilmelding. Vi vender snarest tilbage.
Der skete en fejl. Prøv venligst igen og hvis fejlen gentager sig så kontakt os venligst.