Certificeret Metakognitiv Uddannelse

1-årig metakognitiv uddannelse

Metakognitiv terapi er en nyere psykologisk retning, der på relativ kort tid afhjælper psykisk mistrivsel, som f.eks. stress, angst og depression. Metoden bygger på, at det ikke er vores tanker og følelser, der skaber psykisk mistrivsel, men paradoksalt nok vores overbevisninger om, og den værdi vi tillægger, vores tanker og følelser. Den Metakognitive Metode klarlægger vores uhensigtsmæssige metakognitive overbevisninger og giver os konkrete redskaber til at hurtigt, effektivt og skånsomt at forbedre vores psykiske trivsel.

Muligheder for videreuddannelse

De studerende har efter endt uddannelse mulighed for at fortsætte på år 2 psykoterapeutuddannelse, da denne metakognitive uddannelse svarer til år 1 på vores psykoterapeutuddannelse.

Ansøg om optagelse her >
Se datoer her

Uddannelsens formål

Uddannelsens formål, er at give de studerende en solid, evidensbaseret uddannelse, som gør dem i stand til at udføre metakognitiv behandling samt metakognitive coach- og stressforløb på en ansvarlig, effektiv og skånsom måde.

Målgruppe

Kurset henvender sig til fagpersoner som psykoterapeuter, lærere, socialrådgivere, socialpædagoger, mentorer og andre faggrupper indenfor social- og sundhedssektoren, samt andre som ønsker inspiration til en ny psykologisk metode med konkrete værktøjer, der kan anvendes med det samme.

Efter endt uddannelse vil de studerende opnå:

 • Indsigt i teorien bag Den Metakognitive Metode

 • Indsigt i metakognitive- skemaer, sagsformuleringer og cases

 • Indsigt i Den Metakognitive Metodes anskuelse af stress

 • Indsigt i psykiske lidelser

 • Indsigt og udvikling af egen terapeutisk stil

 • Indsigt i personlighedsforstyrrelser

 • Uddannelse i Den Metakognitive Stressmanual

 • Kompetence til at afholde  samtaler i forhold til stress problematikker

 • Kompetence i metakognitiv coaching i forbindelse med stress.

 • undervisining, samt træning i  metakognitive coaching.

 • undervisning samt træning i  metakognitive coaching til børn og unge

 • Metakognitiv supervision af egne cases

 • Adgangsgivende til 4-årig psykoterapeutuddannelse

Uddannelses opbygning

Den 1-årige Metakognitive Udannelse er opdelt i 3 moduler.
Uddannelsen lever op til Dansk Psykoterapeutforenings kriterier for antal lektioner samt fordeling af disser.

104
lektioner

Teori, metode & færdighedstræning

40
lektioner

Feedback på egen stil/ selvreflektion

48
lektioner

Supervision

21
lektioner

Tilrettelagt studiegruppe

192
lektioner

Introduktion til den Metakognitive metode

3 undervisningsdage – 24 lektioner

Modul 1.1

Dag 1

Introduktion til metakognitiv terapi

Underviser: Betina

Introduktion til teorien

Hvad er metakognitiv terapi og hvordan adskiller den sig fra andre terapeutiske retninger? Tanker og tankeprocesser – CAS – hvordan opstår psykisk mistrivsel. Målet med metakognitiv terapi.

Metakognitioner og psykisk trivsel

Hvad betyder det at have kontrol over vores opmærksomhed, for vores psykiske trivsel? Hvordan genlærer vi denne kontrol? Er tanker farlige? Har det en nytteværdi at bekymre sig? Og hvis ikke, hvordan aflærer vi så denne strategi?

Sagsformulering

Her arbejder vi med kernen i den metakognitive metode, sagsformuleringen. Sagsformuleringen er et arbejdsredskab til at afdækker, hvad der fastholder vores klient / borger i psykisk mistrivsel. Der bliver livedemonstration, samt kursister øver sig i udleverede cases.

09:00 10:30 : Symptomer på angst
10:30 12:00 : Metakognitiv behandling af angst
12:30 14:00 : Metakognitiv behandling af angst
14:00 15:30 : Træning med cases

Dag 2

Introduktion til Metakognitiv terapi

Underviser: Betina

Detached Mindfulness

Introduktion til DM. Hvordan minimerer vi vores CAS? DM handler om at forholde sig neutralt til de triggertanker vi får i løbet af dagen. Det indlæres ved div. øvelser, samt at anvende sokratisk dialog.

Opmærksomhedstræning

Målet med opmærksomhedstræning er at øge klientens / borgerens metakognitive bevidsthed. Dvs. at vi bliver bevidste om, at vi har et valg om hvor vi retter vores opmærksomhed. Træningsøvelser.

Træning

De studerende træner øvelser i mindre grupper.

09:00 10:30 : Detached Mindfulness
10:30 12:00 : Opmærksomhedstræning
12:30 14:00 : Træning
14:00 15:30 : Træning 

Dag 3

Færdighedstræning

Underviser: Betina

Sagsformulering

De studerende går sammen i små grupper og får udleveret en case. de er skiftevis terapeut og klient og træner sagsformulering.

Træning af tillært viden

Dagen bruges på at træne og samle tillært viden op.

Træning af øvelser

De studerende træner øvelser i mindre grupper.

09:00 10:30 : Sagsformulering
10:30 12:00 : Træning af øvelser
12:30 15:00 : Træning i tillært viden
15:00 15:30 : Træning

Metakognitiv behandling af Stress

9 undervisningsdage – 72 lektioner

Modul 1.2

Dag4

Metakognitive sessioner

Underviser: Betina

Opbygning af Metakognitve sessioner

De studerende undervises i Metakognitve sessioner 1-3. Underviser demonstrerer udvalgte dele af sessionerne.

09:00 10:30 : Session 1
10:30 12:00 : Session 1
12:30 14:00 : Session 2
14:00 15:30 : Session 2

Dag 5

Metakognitve sessioner

Underviser: Betina

Metakognitive sessioner

De studerende undervises i Metakognitve sessioner 1-3. Underviser demonstrerer udvalgte dele af sessionerne.

09:00 10:30 : Session 3
10:30 12:00 : Session 3
12:30 14:00 : Case
14:00 15:30 : Case

Dag 6

Supervision

Modul 1.2.6

Supervision

De studerende har mulighed for supervision af egne cases, samt supervision på den studerendes terapeutiske stil ud fra den Metakognitive metode.

Supervision tilsigter at de studerende tilegner sig metakognitive færdigheder og metoder til at føre samtaler med sokratisk dialog, sagsformuleringer og øvelser.

09:00 10:30 : Supervision
10:30 12:00 : Supervision
12:30 14:00 : Supervision
14:00 15:30 : Supervision

Dag 7

Videnskabelig anskuelse af stress

Underviser: Charlotta

Videnskabelig anskuelse af Stress  Færdighedstræning

Hvad er stress? Definition, symptomer og behandling – både i forhold til den metakognitive såvel som andre teoriers forståelse af stress.
Hvad sker der fysisk og psykisk i forhold til overbelastning og stress. Hvordan kan stress behandles og forebygges. Og hvordan håndterer en stressramt dagligdagen og evt. tilbagevenden til arbejdet.
Udover undervisning og fælles refleksion i plenum, vil de studerende træne deres færdigheder i stresscoaching. Der arbejdes sammen i mindre grupper.
For at vi hele tiden kan dygtiggøre os, får de studerende feedback på deres coachingstil.

09:00 10:30 : Videnskabelig anskuelse af stress
10:30 12:00 : Videnskabelig anskuelse af stress
12:30 14:00 : Videnskabelig anskuelse af stress
14:00 15:30 : Videnskabelig anskuelse af stress

Dag 8

Færdighedstræning i Metakognitive øvelser

Underviser: Charlotta

Viden om pårørende

Det er svært at være tæt på et andet menneske, der er i krise eller er ramt af sygdom. Pårørende er ofte i tvivl om, hvad de kan gøre, om de gør det rigtige, hvordan de støtter og gør en reel forskel. Undersøgelser viser, at pårørende har en stor betydning for, hvordan og hvor hurtigt den stressramte eller psykisk sårbare kommer sig. Men pårørende skal også passe på sig selv, da mange bliver så overanstrengte i rollen, at de selv bliver stressede eller syge af f.eks. angst og depression.
Det er derfor relevant for det terapeutiske arbejde at have viden om hvordan de pårørende inddrages indirekte eller direkte i behandlingen af en klient. Ligesom det er relevant, hvordan det påvirker et menneske at føle at andre er belastede af deres situation.

Arbejde med kontekst i terapien

De studerende undervises i praktiske og konkrete spørgsmål til at undersøge den kontekst en klient befinder sig i. Der præsenteres forskellige modeller for hvilke stressorer i konteksten der kan påvirke klientens muligheder for recovery. herunder vedligeholdende og støttende faktorer i klientens hverdag.

Træning

De studerende træner den professionelle samtale, at være relevant metodisk stringent, transparent og etisk velfunderet i det terapeutiske rum

09:00 10:30 : Pårørende
10:30 12:00 : Pårørende
12:30 14:00 : Pårørende og kontekst
14:00 15:30 : Pårørende og kontekst

Dag 9

Supervisionstræning Cases

Underviser: Charlotta

Supervision

De studerende har mulighed for supervision af egne cases, samt supervision på den studerendes terapeutiske stil ud fra den Metakognitive metode.

Supervision tilsigter at de studerende tilegner sig metakognitive færdigheder og metoder til at føre samtaler med sokratisk dialog, sagsformuleringer og øvelser.

09:00 10:30 : Supervision
10:30 12:00 : Supervision
12:30 14:00 : Supervision
14:00 15:30 : Supervision

Dag 10

Stress og komorbiditet

Underviser: Vivi

Reaktionsmønstre på stress

Hvad er en psykisk lidelse? Vi arbejder med hvad man skal være opmærksom på som behandler i forhold til psykiske lidelser.

De studerende får en kort gennemgang af Generaliseret angst,  og depression. hvordan hænger disse lidelser sammen med stress.

Vi arbejder med angst- og depressions-symptomer i forhold til stresscoaching.

Udfordringer og begrænsninger

Hvilke udfordringer og begrænsninger kan vi have som coaches i forhold til klienter og deres udfordringer

09:00 10:30 : Reaktionsmønstre på stress
10:30 12:00 : Komorbide lidelser
12:30 14:00 : Udfordringer og begrænsninger
14:00 15:30 : Muligheder med MCT

Dag 11

Stressforløb / Eksamenstræning

Underviser: Betina

Stressforløb

De studerende skal arbejde med et stressforløb udfra den viden de har opnået gennem uddannelsen

Feedback på egen stil

For at vi hele tiden kan dygtiggøre os, får de studerende feedback på deres coachingstil af supervisor.

09:00 10:30 : Stressforløb. Plenum
10:30 12:00 : Stressforløb
12:30 14:00 : Stressforløb
14:00 15:30 : Feedback på egen stil

Dag 12

Certificering

Modul 1.2.9

Certificering

De studerende demonstrerer, at de mestrer de coachingredskaber de har lært indtil nu på uddannelsen. certificering vil foregå således at underviser og censor er tilstede med de studerende gennem hele dagen. Certificeringen foregår således:

Mundtlig

 • Der arbejdes i grupper på 2- 3 studerende.
 • Grupperne får udleveret en sag og ud fra denne, arbejder grupperne med at lave et stressforløb og hermed demonstrere tillært viden.
 • 3 timer.

Skriftlig

 • Multiple Choice opgave

Certificering

De studerende får feedback og certificering af underviser og censor.

09:00 10:30 : Eksamen
10:30 12:00 : Eksamen
13:00 14:00 : Feedback og Certificering
14:00 15:30 :

Metakognitiv Terapi

12 undervisningsdage – 96 lektioner

Modul 1.3

Dag 13

Angst 

Underviser: Vivi

Generaliseret angst

Definition og diagnosticering af generaliseret angst. Fokus vil dog være på den metakognitive forståelse af udvikling og vedligeholdelse af generaliseret angst, samt den metakognitive metode for behandling af generaliseret angst.

Sagformulering

Forståelse for det metakognitive syn på de kognitive processer som ligger bag generalisteret angst. Det kognitive opmærksomheds syndrom / Cognitive Attentional Syndrome (CAS)

De studerende bliver undervist i den Metakognitive sagsformulering for angst, klientens CAS og Metakognitive overbevisninger, samt specifikke metakognitive øvelser og metaforer i forhold til generaliseret angst.

Der vil være livedemonstration af sagsformulering.

Træning

De studerende træner metakognitiv sagsformulering til angst.

09:00 10:30 : Generaliseret angst
10:30 12:00 : Generaliseret angst
12:30 14:00 : Sagsformulering
14:00 15:30 : Færdighedstræning

Dag 14

Depression

Underviser: Vivi

Depression

Definition og diagnosticering af depression. Fokus vil dog være på den metakognitive forståelse af udvikling og vedligeholdelse af depression samt den metakognitive metode for behandling af depression.

Sagsformulering

Forståelse for den metakognitive syn på de kognitive processer som ligger bag depression. Det Kognitive opmærksomheds syndrom / Cognitive Attentional Syndrome (CAS)

Der undervises i Sagsformulering til depression, klientens CAS, metakognitioner, tankefusioner, samt specifikke metakognitive øvelser og metaforer i forhold til depression. Der vil være livedemonstration af sagsformulering.

Træning

De studerende træner metakognitiv Sagsformulering til depression.

09:00 10:30 : Depression
10:30 12:00 : Depression
12:30 14:00 : Sagsformulering
14:00 15:30 : Færdighedstræning

Dag 15

Supervisions træning

Underviser: Betina

Supervisions træning

De studerende har på forhånd arbejdet med et supervisions trænings emne i deres studiegrupper. 

Supervision tilsigter at de studerende tilegner sig metakognitive færdigheder og metoder til at føre samtaler med sokratisk dialog, sagsformuleringer og øvelser.

Færdighedstræning

De studerende får udleveret cases og arbejder med disse i grupper.

Træning

De studerende træner de fremlagte emner / spørgsmål.

09:00 10:30 Supervisions træning
10:30 12:00 : Supervisions træning
12:30 14:00 : Supervisions træning
14:00 15:30 : Supervisions træning

Dag 16

Metakognitiv behandling af GAD hos børn og unge.

Underviser: Betina

Symptomer på angst

Hvad er symptomerne på angst hos børn og unge? Hvilke angstlidelser er ofte forekommende? Forskellen på terapi med børn, unge og voksne. Hvad skal vi være opmærksomme på.? Hvornår er et barn på metakognitivt niveau.

Behandling af generaliseret angst med Metakognitiv terapi – Grupper

Der undervises i Metakognitivt behandlingsforløb. session 1-3 , hvad kan de indeholde og hvilke øvelser kan man med fordel anvende til børn og unge med angstprægede symptomer.

Træning

De studerende træner metakognitive børn og unge samtaler ud fra cases.

09:00 10:30 : Metakognitiv behandling af GAD hos børn og unge.
10:30 12:00 : Metakognitiv behandling af GAD hos børn og unge.
12:30 14:00 : Træning
14:00 15:30 : Træning

Dag 17

Metakognitiv behandling af GAD hos børn og unge.

Underviser: Betina

Behandling af generaliseret angst med Metakognitiv terapi – Grupper

Der undervises i Metakognitivt behandlingsforløb. session 4-6 , hvad kan de indeholde og hvilke øvelser kan man med fordel anvende til børn og unge med angstprægede symptomer.

Familien

Der arbejdes med familiens rolle, når ens barn / ung har angst.

Træning

De studerende træner metakognitive børn og unge samtaler ud fra cases.

09:00 10:30 : Behandling af GAD
10:30 12:00 : Behandling af GAD
12:30 14:00 : Familien
14:00 15:30 : Træning

Dag 18

Præstationsangst / Eksamensangst

Underviser: Betina

Social angst hos  unge

Mange unge udviser symptomer på social angst. Hvordan ser den metakognitive metode på dette begreb og hvordan kan vi behandle unge med symptomer på Social angst.

Eksamensangst

Mange unge er belastet af præstationsangst / eksamensangst. de studerende undervises i, hvordan den metakognitve metode kan arbejde med denne problematik.

Vi samler op på de foregående dage og træner forskellige cases.

Træning af sessioner / spørgetid

De studerende får udleveret en case og skal i mindre grupper arbejde med sessioner og øvelser. vi sætter også tid af til reflekterende spørgsmål ud i gruppen.

09:00 10:30 : Social angst
10:30 12:00 : Eksamensangst
12:30 14:00 : Træning 
14:00 15:30 : Træning og spørgetid

Dag 19

Den Professionelle samtale

Underviser: Charlotta

Professionelle grænser og etik. Den terapeutiske relation

Hvad bør man som terapeut være opmærksom på og hvor går grænserne?

En gennemgang af forskellige typer af terapeutiske relationer. Hvordan defineres den terapeutiske relation i den metakognitive terapi?

Kommunikation

Hvad er kommunikation? Forskellige typer af kommunikation. Øvelser

Sokratisk dialog

Hvad er den sokratiske dialog? Øvelser

09:00 10:30 : Professionelle grænser og etik
10:30 12:00   Den terapeutiske relation
12:30 14:00 : Kommunikation
14:00 15:30 : Den sokratiske dialog

Dag 20

Social Angst

Underviser: Lena

Social angst

Definition og diagnosticering af Social angst. Fokus vil dog være på den metakognitive forståelse af udvikling og vedligeholdelse af Social angst samt den metakognitive metode for behandling af Social Angst.

Sagsformulering

 

Der undervises i Sagsformulering til Social Angst, klientens CAS, metakognitioner, samt specifikke metakognitive øvelser og metaforer i forhold til Social Angst.

09:00 10:30 : Social angst
10:30 12:00 : Social angst sagsformulering
12:30 14:00 : Social angst
14:00 15:30 : Social angst

Dag 21

Opfølgning

Underviser: Lena

Supervision

De studerende har mulighed for supervision af egne cases, vedr angst / depression

 

Feedback på egen stil

Studiegrupper har 30 min til at fremlægge deres opgave. feedback fra team og underviser

09:00 10:30 : Supervision
10:30 12:00 : Supervision
12:30 14:00 : Supervision
14:00 15:30 : Supervision

Dag 22

Parterapi

Underviser: Vivi

Parterapi

De studerende får undervisning i, hvordan vi et Metakognitivt parterapi forløb kan se ud. vi taler om hvilke opmærksomhedspunkter terapeuten skal have, år det drejer sig om par.

Parterapi trænes

De studerende træner

Træning

De studerende træner cases med par.

09:00 10:30 : Parterapi
10:30 12:00 : Parterapi
12:30 14:00 : Træning
14:00 15:30 : Træning

Dag 23

Opfølgning Parterapi / Social angst

Underviser: Vivi

Supervision

De studerende har mulighed for supervision af egne cases, vedr Parterapi / Social angst.

 

09:00 10:30 : Supervision
10:30 12:00 : Supervision
12:30 14:00 : Parterapi
14:00 15:30 : Social Angst

Dag 24

Eksamenstræning

Underviser: Betina

Opsamling af tillært viden

De studerende samler i fællesskab på studieårets pensum, ved hjælp af træningsopgaver og mulighed for at stille spørgsmål

Eksamensopgave udleveres

Eksamenscasen udleveres og de studerende går i grupper og arbejder med denne

09:00 10:30 : Opsamling af tillært viden
10:30 12:00 : Opsamling af tillært viden
12:30 14:00 : Eksamensopgave
14:00 15:30 : Eksamensopgave

Litteratur

Litteraturliste fremgår på de studerendes intranet

Bruttolønsordning

Du kan spare en del af uddannelsen ved at arrangere en bruttolønsordning med din arbejdsgiver, så denne lægger ud for uddannelsen og du derefter afbetaler hver måned over mindst 12 måneder, med en del af din løn før skat. På den måde skal du ikke først trække din løn ud, betale skat og derefter betale uddannelsen, men sparer din trækprocent. Spørg din leder om din arbejdsplads tilbyder denne mulighed.

Pris

26 kursusdage
208 lektioner
21 lektioner tilrettelagt studiegruppe

Undervisning af psykologer & certificerede psykoterapeuter MPF

Fuld forplejning inkl. Frokost
Eksamen inkl. Certificering

45.000,-

Er du kommunalt ansat?

Er du kommunalt ansat kan du ansøge Den Kommunale Kompetencefond om op til 25.000, – kr. pr. år. til dækning af kursusafgiften. Spørg din leder!

Tid & sted

Køge

Venue Køge
Ved Stadion 4, 1
4600 Køge

Dag 1, 2, 3 : 10/8 | 11/8 | 12/8 2022
Dag 4, 5, 6 : 7/9 | 8/9 | 9/9 2022
Dag 7, 8, 9 : 5/10 | 6/10 | 7/10 2022
Dag 10, 11, 12 : 9/11 | 10/11 | 11/11 2022
Dag 13, 14, 15 : 4/1 | 5/1 | 6/1 2023
Dag 16, 17, 18 : 8/2 | 9/2 | 10/2 2023
Dag 19, 20, 21 : 8/3 | 9/3 | 10/3 2023
Dag 22, 23, 24 : 12/4 | 13/4 | 14/4 2023
Dag 25, 26 Eksamen : 1/5 | 2/5 |   2023
Dag 1, 2, 3 : 16/8 | 17/8 | 18/8 2023
Dag 4, 5, 6 : 13/9 | 14/9 | 15/9 2023
Dag 7, 8, 9 : 25/10 | 26/10 | 27/10 2023
Dag 10, 11, 12 : 22/11 | 23/11 | 24/11 2023
Dag 13, 14, 15 : 10/1 | 11/1 | 12/1 2024
Dag 16, 17, 18 : 21/2 | 22/2 | 23/2 2024
Dag 19, 20, 21 : 20/3 | 21/3 | 22/3 2024
Dag 22, 23, 24 : 17/4 | 18/4 | 19/4 2024
Dag 25, 26 Eksamen : 29/4 | 30/4 |   2024

 

Aarhus

Park13
Randersvej 395
8200 Aarhus N

Dag 1, 2, 3 : 24/8 | 25/8 | 26/8 2022
Dag 4, 5, 6 : 14/9 | 15/9 | 16/9 2022
Dag 7, 8, 9 : 12/10 | 13/10 | 14/10 2022
Dag 10, 11, 12 : 16/11 | 17/11 | 18/11 2022
Dag 13, 14, 15 : 25/1 | 26/1 | 27/1 2023
Dag 16, 17, 18 : 1/3 | 2/3 | 3/3 2023
Dag 19, 20, 21 : 29/3 | 30/3 | 31/3 2023
Dag 22, 23, 24 : 26/4 | 27/4 | 28/4 2023
Dag 25, 26 Eksamen : 15/5 | 16/5 |   2023

 

Dag 1, 2, 3 : 23/8 | 24/8 | 25/8 2023
Dag 4, 5, 6 : 20/9 | 21/9 | 22/9 2023
Dag 7, 8, 9 : 1/11 | 2/11 | 3/11 2023
Dag 10, 11, 12 : 6/12 | 7/12 | 8/12 2023
Dag 13, 14, 15 : 17/1 | 18/1 | 19/1 2024
Dag 16, 17, 18 : 28/2 | 29/2 | 1/3 2024
Dag 19, 20, 21 : 3/4 | 4/4 | 5/4 2024
Dag 22, 23, 24 : 1/5 | 2/5 | 3/5 2024
Dag 25, 26 Eksamen : 13/5 | 14/5 |   2024

Tilmelding

Tilmelding til den 1-årige uddannelse
Certificeret Metakognitiv Terapeut

Tilmeld dig her

Spørgsmål

Har du spørgsmål vedrørende uddannelsen er du velkommen til at kontakte vores uddannelsesleder Betina Buono.

30 24 91 00

E-mail
Dansk Psykoterapeutforening