Certificeret Metakognitiv Uddannelse

1-årig metakognitiv uddannelse

Metakognitiv terapi er en nyere psykologisk retning, der på relativ kort tid afhjælper psykisk mistrivsel, som f.eks. stress, angst og depression. Metoden bygger på, at det ikke er vores tanker og følelser, der skaber psykisk mistrivsel, men paradoksalt nok vores overbevisninger om, og den værdi vi tillægger, vores tanker og følelser. Den Metakognitive Metode klarlægger vores uhensigtsmæssige metakognitive overbevisninger og giver os konkrete redskaber til at hurtigt, effektivt og skånsomt at forbedre vores psykiske trivsel.

Muligheder for videreuddannelse

De studerende har efter endt uddannelse mulighed for at fortsætte på år 2 psykoterapeutuddannelse, da denne metakognitive uddannelse svarer til år 1 på vores psykoterapeutuddannelse.

Ansøg om optagelse her >
Se datoer her

Uddannelsens formål

Uddannelsens formål, er at give de studerende en solid, evidensbaseret uddannelse, som gør dem i stand til at udføre metakognitiv behandling samt metakognitive coach- og stressforløb på en ansvarlig, effektiv og skånsom måde.

Målgruppe

Kurset henvender sig til fagpersoner som psykoterapeuter, lærere, socialrådgivere, socialpædagoger, mentorer og andre faggrupper indenfor social- og sundhedssektoren, samt andre som ønsker inspiration til en ny psykologisk metode med konkrete værktøjer, der kan anvendes med det samme.

Efter endt uddannelse vil de studerende opnå:

 • Indsigt i teorien bag Den Metakognitive Metode

 • Indsigt i metakognitive- skemaer, sagsformuleringer og cases

 • Indsigt i Den Metakognitive Metodes anskuelse af stress

 • Indsigt i psykiske lidelser

 • Indsigt og udvikling af egen terapeutisk stil

 • Indsigt i personlighedsforstyrrelser

 • Uddannelse i Den Metakognitive Stressmanual

 • Kompetence til at afholde  samtaler i forhold til stress problematikker

 • Kompetence i metakognitiv coaching i forbindelse med stress.

 • undervisining, samt træning i  metakognitive coaching.

 • undervisning samt træning i  metakognitive coaching til børn og unge

 • Metakognitiv supervision af egne cases

 • Adgangsgivende til 4-årig psykoterapeutuddannelse

Uddannelses opbygning

Den 1-årige Metakognitive Udannelse er opdelt i 3 moduler.
Uddannelsen lever op til Dansk Psykoterapeutforenings kriterier for antal lektioner samt fordeling af disser.

104
lektioner

Teori, metode & færdighedstræning

40
lektioner

Feedback på egen stil/ selvreflektion

48
lektioner

Supervision

21
lektioner

Tilrettelagt studiegruppe

192
lektioner

Introduktion til Den Metakognitiv Metode

3 undervisningsdage – 24 lektioner

Modul 1.1

Dag 1

Introduktion til Den Metakognitiv Metode

Modul 1.1.1

Introduktion til teorien

Hvad er metakognitiv terapi og hvordan adskiller den sig fra andre terapeutiske retninger? Tanker og tankeprocesser – CAS – hvordan opstår psykisk mistrivsel. Målet med metakognitiv terapi

Metakognitioner og psykisk trivsel

Hvad betyder det at have kontrol over vores opmærksomhed, for vores psykiske trivsel? Hvordan genlærer vi denne kontrol? Er tanker farlige? Har det en nytteværdi at bekymre sig? Og hvis ikke, hvordan aflærer vi så denne strategi?

Den metakognitive sagsformulering

Her arbejder vi med kernen i den metakognitive metode, sagsformuleringen. Sagsformuleringen er et arbejdsredskab til at afdækker, hvad der fastholder vores klient / borger i psykisk mistrivsel. Der bliver livedemonstration, samt kursister øver sig i udleverede cases.

09:00 10:30 : Indføring i teorien
10:30 12:00 : Metakognitioner og psykisk trivsel
12:30 14:00 : Den metakognitive sagsformulering
14:00 15:30 : Den metakognitive sagsformulering

Dag 2

Introduktion til Den Metakognitiv Metode

Modul 1.1.2

Detached Mindfulness

Introduktion til DM. Hvordan minimerer vi vores CAS? DM handler om at forholde sig neutralt til de triggertanker vi får i løbet af dagen. Det indlæres ved div. øvelser, samt at anvende sokratisk dialog.

Opmærksomhedstræning

Målet med opmærksomhedstræning er at øge klientens / borgerens metakognitive bevidsthed. Dvs. at vi bliver bevidste om, at vi har et valg om hvor vi retter vores opmærksomhed. Træningsøvelser.

Mere om metakognitioner

Vi arbejder videre med metakognitioners betydning for vores psykiske trivsel. Hvordan kan vi omstrukturere klientens / borgerens metakognitioner?

Egen CAS i vores arbejde

Hvilken betydning har vores egen CAS i vores professionelle virke? Kan vi lære noget af at kende vores egen CAS i vores professionelle liv? Er der situationer hvor vores CAS er særlig aktiv. Stressforståelse i et Metakognitivt perspektiv.

09:00 10:30 : Detached Mindfulness
10:30 12:00 : Opmærksomhedstræning
12:30 14:00 : Mere om metakognitioner
14:00 15:30 : Egen CAS i vores arbejde

Dag 3

Introduktion til Den Metakognitiv Metode

Modul 1.1.3

Træning af Sagsformulering

De studerende arbejder med sagsformulering i små grupper, med feedback fra observator, samt  underviser.

Træning af tillært viden

Når man har tillært sig ny viden, er det altafgørende at der trænes i metoden, for at det kommer ind under huden og man føler sig parat til at bruge det i praksis. Kursisterne får udleveret øvelser som trænes og fremføres i plenum.

Afslutning og kursusbeviser

Afslutning og udlevering af kursusbeviser.

09:00 10:30 : Sagsformulering
10:30 12:00 : Træning af øvelser
12:30 15:00 : Træning i tillært viden
15:00 15:30 : Spørgsmål og kursusbeviser

Metakognitiv behandling af Stress

9 undervisningsdage – 72 lektioner

Modul 1.2

Dag4

Metakognitive sessioner

Modul 1.2.4

Opbygning af Metakognitve sessioner

De studerende undervises i Metakognitve sessioner 1-3. Underviser demonstrerer udvalgte dele af sessionerne. 

09:00 10:30 : Session 1
10:30 12:00 : Session 1
12:30 14:00 : Session 2
14:00 15:30 : Session 2

Dag 5

Metakognitve sessioner

Modul 1.2.5

Metakognitive sessioner

De studerende undervises i Metakognitve sessioner 1-3. Underviser demonstrerer udvalgte dele af sessionerne. 

09:00 10:30 : Session 3
10:30 12:00 : Session 3
12:30 14:00 : Case
14:00 15:30 : Case

Dag 6

Supervision

Modul 1.2.6

Supervision

De studerende har mulighed for supervision af egne cases, samt supervision på den studerendes terapeutiske stil ud fra den Metakognitive metode.

Supervision tilsigter at de studerende tilegner sig metakognitive færdigheder og metoder til at føre samtaler med sokratisk dialog, sagsformuleringer og øvelser.

09:00 10:30 : Supervision
10:30 12:00 : Supervision
12:30 14:00 : Supervision
14:00 15:30 : Supervision

Dag 7

Videnskabelig anskuelse af stress

Modul 1.2.1

Videnskabelig anskuelse af Stress  Færdighedstræning

En gennemgang af, hvordan begrebet stress egentlig kan defineres, både i henhold til den metakognitive såvel som andre teoriers forståelse af stress. Vi gennemgår også de biologiske processer som aktiveres ved en stress respons. Fokus vil dog være på, hvordan stress kan behandles og forebygges i henhold til metakognitiv terapi. Undervisning i forskellen på langvarig og akut stress og hvor og hvordan kan vi sætte ind som behandlere?De studerende træner deres færdigheder i at udøve metakognitiv stresscoaching. Målet med denne dag er at øvelser, sagsformulering, og stressforløbet enkelte sessioner trænes og underviser giver feedback. De studerende får udleveret cases , hvor de skal træne deres færdigheder. Der arbejdes sammen i mindre grupper og man er på skift klient og terapeut

For at vi hele tiden kan dygtiggøre os, får de studerende feedback på deres coachingstil af underviser / supervisor.

09:00 10:30 : Færdighedstræning
10:30 12:00 : Færdighedstræning
12:30 14:00 : Færdighedstræning
14:00 15:30 : Færdighedstræning

Dag 8

Pårørende og kontekst   

Modul 1.2.2

Viden om pårørende og kontekst

Når mennesker rammes af stress eller er psykisk sårbare, har det ofte konsekvenser. familieliv, arbejde og andre kontekster påvirkes. Det er relevant for det terapeutiske arbejde at have viden om hvordan de pårørende relevant kan indrages indirekte eller direkte i behandlingen af en klient. ligesom det er relevant, hvordan det påvirker et menneske at føle at andre er belastede af deres situation

Arbejde med kontekst i terapien

De studerende undervises i S-ref De studerende undervises i praktiske og konkrete spørgsmål til at undersøge den kontekst en klient befinder sig i. Der præsenteres forskellige modeller for hvilke stressorer i konteksten der kan påvirke klientens muligheder for recovery. herunder vedligeholdende og støttende faktorer i klientens hverdag.

 

Træning

De studerende træner den professionelle samtale, at være relevant metodisk stringent, transparent og etisk velfunderet i det terapeutiske rum

09:00 10:30 : Pårørende 
10:30 12:00 :  
12:30 14:00 :  
14:00 15:30 :  

Dag 9

Metakognitiv Stresscoaching

Modul 1.2.3

Færdighedstræning

De studerende træner deres færdigheder i at udøve metakognitiv stresscoaching. Målet med denne dag er at øvelser, sagsformulering, og stressforløbet enkelte sessioner trænes og underviser giver feedback. De studerende får udleveret cases , hvor de skal træne deres færdigheder. Der arbejdes sammen i mindre grupper og man er på skift klient og terapeut

For at vi hele tiden kan dygtiggøre os, får de studerende feedback på deres coachingstil af underviser / supervisor.

 

09:00 10:30 : Færdighedstræning
10:30 12:00 : Færdighedstræning
12:30 14:00 : Færdighedstræning
14:00 15:30 : Færdighedstræning

Dag 10

Stress og komorbiditet

Modul 1.2.7

Reaktionsmønstre på stress

Hvad er en psykisk lidelse? Vi arbejder med hvad man skal være opmærksom på som behandler i forhold til psykiske lidelser.

De studerende får en kort gennemgang af Generaliseret angst,  og depression. hvordan hænger disse lidelser sammen med stress.

Vi arbejder med angst- og depressions-symptomer i forhold til stresscoaching.

Udfordringer og begrænsninger

Hvilke udfordringer og begrænsninger kan vi have som coaches i forhold til klienter og deres udfordringer

09:00 10:30 : Reaktionsmønstre på stress
10:30 12:00 : Komorbide lidelser
12:30 14:00 : Udfordringer og begrænsninger
14:00 15:30 : Muligheder med MCT

Dag 11

Stressforløb / Eksamenstræning

Modul 1.2.8

Stressforløb

De studerende skal arbejde med et stressforløb udfra den viden de har opnået gennem uddannelsen

Feedback på egen stil

For at vi hele tiden kan dygtiggøre os, får de studerende feedback på deres coachingstil af supervisor.

09:00 10:30 : Stressforløb. Plenum
10:30 12:00 : Stressforløb
12:30 14:00 : Stressforløb
14:00 15:30 : Feedback på egen stil

Dag 12

Certificering

Modul 1.2.9

Demonstration

De studerende demonstrerer, at de mestrer de coachingredskaber de har lært indtil nu på uddannelsen. certificering vil foregå således at underviser og censor er tilstede med de studerende gennem hele dagen. Certificeringen foregår således:

Mundtlig

 • Der arbejdes i grupper på 2- 3 studerende. 
 • Grupperne får udleveret en case og ud fra denne, arbejder grupperne med at lave et stressforløb og hermed demonstrere tillært viden.
 • 3 timers varighed.

Certificering

De studerende får feedback og certificering af underviser og censor.

09:00 10:30 : Eksamen
10:30 12:00 : Eksamen
13:00 14:00 : Feedback og Certificering
14:00 15:30 :  

Metakognitiv Terapi

12 undervisningsdage – 96 lektioner

Modul 1.3

Dag 13

Angst 

Modul 1.3.1

Generaliseret angst

Definition og diagnosticering af generaliseret angst. Fokus vil dog være på den metakognitive forståelse af udvikling og vedligeholdelse af generaliseret angst, samt den metakognitive metode for behandling af generaliseret angst.

Sagformulering

Forståelse for det metakognitive syn på de kognitive processer som ligger bag generalisteret angst. Det kognitive opmærksomheds syndrom / Cognitive Attentional Syndrome (CAS)

De studerende bliver undervist i den Metakognitive sagsformulering for angst, klientens CAS og Metakognitive overbevisninger, samt specifikke metakognitive øvelser og metaforer i forhold til generaliseret angst.

Der vil være livedemonstration af sagsformulering.

Træning

De studerende træner metakognitiv sagsformulering til angst.

09:00 10:30 : Generaliseret angst
10:30 12:00 : Generaliseret angst
12:30 14:00 : Sagsformulering
14:00 15:30 : Færdighedstræning

Dag 14

Depression

Modul 1.3.2

Depression

Definition og diagnosticering af depression. Fokus vil dog være på den metakognitive forståelse af udvikling og vedligeholdelse af depression samt den metakognitive metode for behandling af depression.

Sagsformulering

Forståelse for den metakognitive syn på de kognitive processer som ligger bag depression. Det Kognitive opmærksomheds syndrom / Cognitive Attentional Syndrome (CAS)

Der undervises i Sagsformulering til depression, klientens CAS, metakognitioner, tankefusioner, samt specifikke metakognitive øvelser og metaforer i forhold til depression. Der vil være livedemonstration af sagsformulering.

Træning

De studerende træner metakognitiv Sagsformulering til depression.

09:00 10:30 : Depression
10:30 12:00 : Depression
12:30 14:00 : Sagsformulering
14:00 15:30 : Færdighedstræning

Dag 15

Supervision / færdighedstræning

Modul 1.3.3

Supervision

De studerende har mulighed for supervision af egne cases, samt supervision på den studerendes terapeutiske stil ud fra den Metakognitive metode.

Supervision tilsigter at de studerende tilegner sig metakognitive færdigheder og metoder til at føre samtaler med sokratisk dialog, sagsformuleringer og øvelser.

Færdighedstræning

De studerende får udleveret cases og arbejder med disse i grupper.

Træning

De studerende træner sagsformuleringen med særligt fokus på CAS og metakognitioner i de forskellige faser.

09:00 10:30   Supervision
10:30 12:00 : Supervision
12:30 14:00 : Færdighedstræning
14:00 15:30 : Færdighedstræning

Dag 16

Terapeutens opmærksomhed

Modul 1.3.4

Viden om terapeutens opmærksomheder i den terapeutiske samtale

De studerende bliver undervist i S-ref modellen, den sokratisk dialog, terapeutens forforståelse, terapeutens metodiske transparens og terapeutens etik i den terapeutiske samtale.

Arbejde med terapeutens opmærksomhed

S-ref modellen, sokratisk dialog  samt etiske overvejelser. Herunder for at den studerende kan få blik for egen forståelse og etiske opmærksomheder, så disse kan bringes i spil i den professionelle samtale.

Træning

De studerende træner den professionelle samtale, at være relevant metodisk stringent, transparent og etisk velfunderet i det terapeutiske rum

09:00 10:30 : S-Ref modellen og sokratisk dialog
10:30 12:00 : Sokratisk dialog – træning
12:30 14:00 : Terapeutens forforståelse
14:00 15:30 : Sokratisk dialog – træning

Dag 17

Børn, unge og familier

Modul 1.3.5

Børn og unge

vi samler tillært viden op fra igår, samt spørgsmål

Familie terapi

Familie terapi er komplekst. De studerende bliver undervist i problemstillinger omkring at have en familie i terapi, hvad skal man være særlig opmærksomhed på. Underviser giver forslag til et Metakognitivt forløb med familier

Træning

De studerende træner cases med familier og børn.

09:00 10:30 : Børn og unge
10:30 12:00 : Børn og unge
12:30 14:00 : Familieterapi
14:00 15:30 : Træning

Dag 18

Børn og unge

Modul 1.3.6

Terapi med børn og unge

Forskellen på terapi med børn, unge og voksne. Hvad skal vi være opmærksomme på.? hvornår er et barn på metakognitivt niveau,

Børn og unge med angst

Der undervises i Metakognitivt behandlingsforløb, hvad indeholder sessioner og hvilke øvelser kan vi med fordel anvende til børn og unge med angstprægede symptomer.

Feedback på egen stil

For at vi hele tiden kan dygtiggøre os, får de studerende feedback på terapeutisk stil af supervisor. De studerende får case med barn eller ung og træner en session.

09:00 10:30 : Børn og unge med angst
10:30 12:00 : Metakognitve Øvelser
12:30 14:00 : Træning og feedback på egen stil
14:00 15:30 : Træning og feedback på egen stil

Dag 19

Social Angst

Modul 1.3.7

Social Angst

 

Definition og diagnosticering af Social angst. Fokus vil dog være på den metakognitive forståelse af udvikling og vedligeholdelse af Social angst samt den metakognitive metode for behandling af Social Angst.

Sagsformulering

Der undervises i Sagsformulering til Social Angst, klientens CAS, metakognitioner, samt specifikke metakognitive øvelser og metaforer i forhold til Social Angst.

Træning

De studerende træner metakognitiv Sagsformulering til Social angst.

09:00 10:30 : Social Angst
10:30 12:00 : Social Angst
12:30 14:00 : Sagsformulering
14:00 15:30 : Træning

Dag 20

Opfølgning Børn og Unge

Modul 1.3.8

Supervision

De studerende har mulighed for supervision af egne cases, vedr børn og unge.

Feedback på egen stil

Studiegrupper har 30 min til at fremlægge deres opgave. feedback fra team og underviser

09:00 10:30 : Supervision
10:30 12:00 : Fremlæggelse
12:30 14:00 : Fremlæggelse
14:00 15:30 : Fremlæggelse

Dag 21

Opfølgning Angst / depression

Modul 1.3.9

Supervision

De studerende har mulighed for supervision af egne cases, vedr angst / depression

 

Feedback på egen stil

Studiegrupper har 30 min til at fremlægge deres opgave. feedback fra team og underviser

09:00 10:30 : Supervision
10:30 12:00 : Fremlæggelse
12:30 14:00 : Fremlæggelse
14:00 15:30 : Fremlæggelse

Dag 22

Parterapi

Modul 1.3.10

Par terapi

De studerende får undervisning i, hvordan vi et Metakognitivt parterapi forløb kan se ud. vi taler om hvilke opmærksomhedspunkter terapeuten skal have, år det drejer sig om par.

Par terapi trænes

De studerende træner

Træning

De studerende træner cases med par.

09:00 10:30 : Par terapi
10:30 12:00 : Par terapi
12:30 14:00 : Træning
14:00 15:30 : Træning

Dag 23

Opfølgning Parterapi / Social angst

Modul 1.3.11

Supervision

De studerende har mulighed for supervision af egne cases, vedr Parterapi / Social angst.

 

09:00 10:30 : Supervision
10:30 12:00 : Supervision
12:30 14:00 : Parterapi
14:00 15:30 : Social Angst

Dag 24

Eksamenstræning

Modul 1.3.12

Opsamling af tillært viden

De studerende samler i fællesskab på studieårets pensum, ved hjælp af træningsopgaver og mulighed for at stille spørgsmål

Eksamensopgave udleveres

Eksamenscasen udleveres og de studerende går i grupper og arbejder med denne

09:00 10:30 : Opsamling af tillært viden
10:30 12:00 : Opsamling af tillært viden
12:30 14:00 : Eksamensopgave
14:00 15:30 : Eksamensopgave

Litteratur

Metacognitive therapy for anxiety and depression
Metacognitive therapy for anxiety and depression
Metacognitive therapy for anxiety and depression
af Adrian Wells
Metakognitiv terapi for angst og depresjon
Metakognitiv terapi for angst og depresjon
Metakognitiv terapi for angst og depresjon
af Adrian Wells

Bruttolønsordning

Du kan spare en del af uddannelsen ved at arrangere en bruttolønsordning med din arbejdsgiver, så denne lægger ud for uddannelsen og du derefter afbetaler hver måned over mindst 12 måneder, med en del af din løn før skat. På den måde skal du ikke først trække din løn ud, betale skat og derefter betale uddannelsen, men sparer din trækprocent. Spørg din leder om din arbejdsplads tilbyder denne mulighed.

Pris

26 kursusdage
208 lektioner
21 lektioner tilrettelagt studiegruppe

Undervisning af psykologer & certificerede psykoterapeuter MPF

Fuld forplejning inkl. Frokost
Eksamen inkl. Certificering

45.000,-

Er du kommunalt ansat?

Er du kommunalt ansat kan du ansøge Den Kommunale Kompetencefond om op til 25.000, – kr. pr. år. til dækning af kursusafgiften. Spørg din leder!

Tid & sted

Køge

Venue Køge
Ved Stadion 4, 1
4600 Køge

Dag 1, 2, 3 : 4/8 | 5/8 | 6/8 2021
Dag 4, 5, 6 : 8/9 | 9/9 | 10/9 2021
Dag 7, 8, 9 : 6/10 | 7/10 | 8/10 2021
Dag 10, 11, 12 : 17/11 | 18/11 | 19/11 2021
Dag 13, 14, 15 : 1/12 | 2/12 | 3/12 2021
Dag 16, 17, 18 : 5/1 | 6/1 | 7/1 2022
Dag 19, 20, 21 : 2/2 | 3/2 | 4/2 2022
Dag 22, 23, 24 : 2/3 | 3/3 | 4/3 2022
Dag 25, 26 Eksamen : 25/4 | 26/4 |
Dag 1, 2, 3 : 10/8 | 11/8 | 12/8 2022
Dag 4, 5, 6 : 7/9 | 8/9 | 9/9 2022
Dag 7, 8, 9 : 5/10 | 6/10 | 7/10 2022
Dag 10, 11, 12 : 9/11 | 10/11 | 11/11 2022
Dag 13, 14, 15 : 4/1 | 5/1 | 6/1 2023
Dag 16, 17, 18 : 8/2 | 9/2 | 10/2 2023
Dag 19, 20, 21 : 8/3 | 9/3 | 10/3 2023
Dag 22, 23, 24 : 12/4 | 13/4 | 14/4 2023
Dag 25, 26 Eksamen : 1/5 | 2/5 |   2023

Aarhus

Park13
Randersvej 395
8200 Aarhus N

Dag 1, 2, 3 : 11/8 | 12/8 | 13/8 2021
Dag 4, 5, 6 : 1/9 | 2/9 | 3/9 2021
Dag 7, 8, 9 : 29/9 | 30/9 | 1/10 2021
Dag 10, 11, 12 : 10/11 | 11/11 | 12/11 2021
Dag 13, 14, 15 : 8/12 | 9/12 | 10/12 2021
Dag 16, 17, 18 : 19/1 | 20/1 | 21/1 2022
Dag 19, 20, 21 : 23/2 | 24/2 | 25/2 2022
Dag 22, 23, 24 : 16/3 | 17/3 | 18/3 2022
Dag 25, 26 Eksamen : 4/4 | 5/4 |
Dag 1, 2, 3 : 24/8 | 25/8 | 26/8 2022
Dag 4, 5, 6 : 14/9 | 15/9 | 16/9 2022
Dag 7, 8, 9 : 12/10 | 13/10 | 14/10 2022
Dag 10, 11, 12 : 16/11 | 17/11 | 18/11 2022
Dag 13, 14, 15 : 25/1 | 26/1 | 27/1 2023
Dag 16, 17, 18 : 1/3 | 2/3 | 3/3 2023
Dag 19, 20, 21 : 29/3 | 30/3 | 31/3 2023
Dag 22, 23, 24 : 26/4 | 27/4 | 28/4 2023
Dag 25, 26 Eksamen : 15/5 | 16/5 |   2023

Nykøbing F.

Vesterskoven
Østre Allé 110
4800 Nykøbing F.

Dag 1, 2, 3 : 31/8 | 1/9 | 2/9 2021
Dag 4, 5, 6 : 28/9 | 29/9 | 30/9 2021
Dag 7, 8, 9 : 26/10 | 27/10 | 28/10 2021
Dag 10, 11, 12 : 23/11 | 24/11 | 25/11 2021
Dag 13, 14, 15 : 15/12 | 16/12 | 17/12 2021
Dag 16, 17, 18 : 26/1 | 27/1 | 28/1 2022
Dag 19, 20, 21 : 9/2 | 10/2 | 11/2 2022
Dag 22, 23, 24 : 23/3 | 24/3 | 25/3 2022
Dag 25, 26 Eksamen : 27/4 |   |    

 

Dag 1, 2, 3 : 31/8 | 1/9 | 2/9 2022
Dag 4, 5, 6 : 28/9 | 26/9 | 30/9 2022
Dag 7, 8, 9 : 26/10 | 27/10 | 28/10 2022
Dag 10, 11, 12 : 23/11 | 24/11 | 25/11 2022
Dag 13, 14, 15 : 18/1 | 19/1 | 20/1 2023
Dag 16, 17, 18 : 22/2 | 23/2 | 24/2 2023
Dag 19, 20, 21 : 22/3 | 23/3 | 24/3 2023
Dag 22, 23, 24 : 19/4 | 20/4 | 21/4 2023
Dag 25, 26 Eksamen : 12/5 |   |   2023

Tilmelding

Tilmelding til den 1-årige uddannelse
Certificeret Metakognitiv Terapeut

Tilmeld dig her

Intromøde over Zoom

Er du interesseret i uddannelsen tilbyder vi et gratis introduktionsmøde over Zoom.

9. Maj 2022 – kl. 19:00

Tak for din tilmelding. Vi vender snarest tilbage.
Der skete en fejl. Prøv venligst igen og hvis fejlen gentager sig så kontakt os venligst.

Spørgsmål

Har du spørgsmål vedrørende uddannelsen er du velkommen til at kontakte vores uddannelsesleder Betina Buono.

30 24 91 00

E-mail
Dansk Psykoterapeutforening