Certificeret Metakognitiv Uddannelse

1-årig metakognitiv uddannelse

Metakognitiv terapi er en nyere psykologisk retning, der på relativ kort tid afhjælper psykisk mistrivsel, som f.eks. stress, angst og depression. Metoden bygger på, at det ikke er vores tanker og følelser, der skaber psykisk mistrivsel, men paradoksalt nok vores overbevisninger om, og den værdi vi tillægger, vores tanker og følelser. Den Metakognitive Metode klarlægger vores uhensigtsmæssige metakognitive overbevisninger og giver os konkrete redskaber til at hurtigt, effektivt og skånsomt at forbedre vores psykiske trivsel.

Muligheder for videreuddannelse

De studerende har efter endt uddannelse mulighed for at fortsætte på år 2 psykoterapeutuddannelse, da denne metakognitive uddannelse svarer til år 1 på vores psykoterapeutuddannelse.

Ansøg om optagelse her >

Uddannelsens formål

Uddannelsens formål, er at give de studerende en solid, evidensbaseret uddannelse, som gør dem i stand til at udføre metakognitiv behandling samt metakognitive coach- og stressforløb på en ansvarlig, effektiv og skånsom måde.

Målgruppe

Kurset henvender sig til fagpersoner som psykoterapeuter, lærere, socialrådgivere, socialpædagoger, mentorer og andre faggrupper indenfor social- og sundhedssektoren, samt andre som ønsker inspiration til en ny psykologisk metode med konkrete værktøjer, der kan anvendes med det samme.

Efter endt uddannelse vil de studerende opnå:

 • Indsigt i teorien bag Den Metakognitive Metode

 • Indsigt i metakognitive- skemaer, sagsformuleringer og cases

 • Indsigt i Den Metakognitive Metodes anskuelse af stress

 • Indsigt i psykiske lidelser

 • Indsigt og udvikling af egen terapeutisk stil

 • Indsigt i personlighedsforstyrrelser

 • Uddannelse i Den Metakognitive Stressmanual

 • Kompetence til at afholde  samtaler i forhold til stress problematikker

 • Kompetence i metakognitiv coaching i forbindelse med stress.

 • undervisining, samt træning i  metakognitive coaching.

 • undervisning samt træning i  metakognitive coaching til børn og unge

 • Metakognitiv supervision af egne cases

 • Adgangsgivende til 4-årig psykoterapeutuddannelse

Uddannelses opbygning

Den 1-årige Metakognitive Udannelse er opdelt i 3 moduler.
Uddannelsen lever op til Dansk Psykoterapeutforenings kriterier for antal lektioner samt fordeling af disser.

104
lektioner

Teori, metode & færdighedstræning

40
lektioner

Feedback på egen stil/ selvreflektion

48
lektioner

Supervision

21
lektioner

Tilrettelagt studiegruppe

192
lektioner

Introduktion til Den Metakognitiv Metode

3 undervisningsdage – 24 lektioner

Modul 1.1

Dag 1

Introduktion til Den Metakognitiv Metode

Modul 1.1.1

Introduktion til teorien

Hvad er metakognitiv terapi og hvordan adskiller den sig fra andre terapeutiske retninger? Tanker og tankeprocesser – CAS – hvordan opstår psykisk mistrivsel. Målet med metakognitiv terapi

Metakognitioner og psykisk trivsel

Hvad betyder det at have kontrol over vores opmærksomhed, for vores psykiske trivsel? Hvordan genlærer vi denne kontrol? Er tanker farlige? Har det en nytteværdi at bekymre sig? Og hvis ikke, hvordan aflærer vi så denne strategi?

Den metakognitive sagsformulering

Her arbejder vi med kernen i den metakognitive metode, sagsformuleringen. Sagsformuleringen er et arbejdsredskab til at afdækker, hvad der fastholder vores klient / borger i psykisk mistrivsel. Der bliver livedemonstration, samt kursister øver sig i udleverede cases.

09:00 10:30 : Indføring i teorien
10:30 12:00 : Metakognitioner og psykisk trivsel
12:30 14:00 : Den metakognitive sagsformulering
14:00 15:30 : Den metakognitive sagsformulering

Dag 2

Introduktion til Den Metakognitiv Metode

Modul 1.1.2

Detached Mindfulness

Introduktion til DM. Hvordan minimerer vi vores CAS? DM handler om at forholde sig neutralt til de triggertanker vi får i løbet af dagen. Det indlæres ved div. øvelser, samt at anvende sokratisk dialog.

Opmærksomhedstræning

Målet med opmærksomhedstræning er at øge klientens / borgerens metakognitive bevidsthed. Dvs. at vi bliver bevidste om, at vi har et valg om hvor vi retter vores opmærksomhed. Træningsøvelser.

Mere om metakognitioner

Vi arbejder videre med metakognitioners betydning for vores psykiske trivsel. Hvordan kan vi omstrukturere klientens / borgerens metakognitioner?

Egen CAS i vores arbejde

Hvilken betydning har vores egen CAS i vores professionelle virke? Kan vi lære noget af at kende vores egen CAS i vores professionelle liv? Er der situationer hvor vores CAS er særlig aktiv. Stressforståelse i et Metakognitivt perspektiv.

09:00 10:30 : Detached Mindfulness
10:30 12:00 : Opmærksomhedstræning
12:30 14:00 : Mere om metakognitioner
14:00 15:30 : Egen CAS i vores arbejde

Dag 3

Introduktion til Den Metakognitiv Metode

Modul 1.1.3

Supervision i egne cases

Her drøfter vi cases, hvis nogle kursister har problematikker i forhold til deres arbejde.

Træning af tillært viden

Når man har tillært sig ny viden, er det altafgørende at der trænes i metoden, for at det kommer ind under huden og man føler sig parat til at bruge det i praksis. Kursisterne får udleveret Cases til at øve sig på, samt træningsøvelser.

Metakognitiv redskabskasse

Kursister får udleveret en metakognitiv redskabskasse med de øvelser, modeller og skemaer der har været arbejdet med.

Afslutning og kursusbeviser

Afslutning og udlevering af kursusbeviser.

09:00 10:30 : Supervision
10:30 12:00 : Supervision i egne cases
12:30 14:00 : Træning i tillært viden
14:00 15:30 : Metakognitiv redskabskasse

Metakognitiv behandling af Stress

9 undervisningsdage – 72 lektioner

Modul 1.2

Dag 4

Videnskabelig anskuelse af Stress

Modul 1.2.1

Videnskabelig gennemgang af fænomenet stress

En gennemgang af, hvordan begrebet stress egentlig kan defineres, både i henhold til den metakognitive såvel som andre teoriers forståelse af stress. Vi gennemgår også de biologiske processer som aktiveres ved en stress respons. Fokus vil dog være på, hvordan stress kan behandles og forebygges i henhold til metakognitiv terapi. Undervisning i forskellen på langvarig og akut stress og hvor og hvordan kan vi sætte ind som behandlere?

09:00 10:30 : Stress
10:30 12:00 : Stress
12:30 14:00 : Stress
14:00 15:30 : Stress

Dag 5

S-ref modellen

Modul 1.2.2

S-ref modellen

De studerende bliver præsenteret for S-ref modellen

Introduktion og træning i, hvordan man afholder en terapeutisk samtale med en klient. Vi gennemgår en række principper og begreber, som sætter dig i stand til at agere professionelt i forhold til de mennesker du kommer til at arbejde med.

Sokratisk dialog

Indføring i den sokratiske dialog, set ud fra et metakognitivt perspektiv.

Den professionelle samtale

Støttende samtale.

Den coachende rolle

09:00 10:30 : S-Ref modellen
10:30 12:00 : S-Ref modellen
12:30 14:00 : Sokratisk dialog
14:00 15:30 : Sokratisk dialog – træning

Dag 6

Supervision

Modul 1.2.3

Supervision

De studerende har mulighed for supervision af egne cases, samt supervision på den studerendes terapeutiske stil ud fra den Metakognitive metode.

Supervision tilsigter at de studerende tilegner sig metakognitive færdigheder og metoder til at føre samtaler med sokratisk dialog, sagsformuleringer og øvelser.

09:00 10:30 : Supervision
10:30 12:00 : Supervision
12:30 14:00 : Supervision
14:00 15:30 : Supervision

Dag 7

Reaktionsmønstre på stress

Modul 1.2.4

Reaktionsmønstre på stress

Hvad er en psykisk lidelse? Vi arbejder med hvad man skal være opmærksom på som behandler i forhold til psykiske lidelser.

De studerende får en kort gennemgang af Generaliseret angst,  og depression. hvordan hænger disse lidelser sammen med stress.

Vi arbejder med angst- og depressions-symptomer i forhold til stresscoaching.

Udfordringer og begrænsninger

Hvilke udfordringer og begrænsninger kan vi have som coaches i forhold til klienter og deres udfordringer

09:00 10:30 : Psykisk lidelse
10:30 12:00 : Psykisk lidelse
12:30 14:00 : Kommunikation
14:00 15:30 : Kommunikation

Dag 8

Metakognitivt Stressforløb

Modul 1.2.5

Stressmanual

De studerende undervises i stressmanualens enkelte sessioner.

Stressmanual

De studerende undervises i stressmanualens enkelte sessioner

Træning

De studerende arbejder i grupper med personligt stressforløb

09:00 10:30 : Stressmanual
10:30 12:00 : Stressmanual
12:30 14:00 : Metodetræning
14:00 15:30 : Metodetræning

Dag 9

Metakognitivt Stressforløb

Modul 1.2.6

Stressforløb fremføres

Studerende fremfører  deres stressforløb med indhold og forslag til øvelser, hjemmeopgaver

Træning

De studerende træner forskellige sessioner fra Stressmanualen.

For at vi hele tiden kan dygtiggøre os, får de studerende feedback på deres coachingstil af supervisor.

09:00 10:30 : Stressforløb
10:30 12:00 : Stressforløb
12:30 14:00 : Metodetræning
14:00 15:30 : Metodetræning

Dag 10

Supervision

Modul 1.2.7

Supervision

Opsamling på øvelser. hvordan og hvor ofte bruges øvelser.

De studerende har mulighed for supervision af egne cases, samt supervision på den studerendes terapeutiske stil ud fra den Metakognitive metode.

Supervision tilsigter at de studerende tilegner sig metakognitive færdigheder og metoder til at føre samtaler med sokratisk dialog, sagsformuleringer og øvelser.

Feedback på egen stil

For at vi hele tiden kan dygtiggøre os, får de studerende feedback på deres coachingstil af supervisor.

09:00 10:30 : Supervision, selvrefleksion
10:30 12:00 : Supervision, selvrefleksion
12:30 14:00 : Supervision, selvrefleksion
14:00 15:30 : Supervision, selvrefleksion

Dag 11

Færdighedstræning

Modul 1.2.8

Færdighedstræning

De studerende træner deres færdigheder i at udøve metakognitiv stresscoaching. Målet med denne dag er at øvelser, sagsformulering, og stressforløbet enkelte sessioner trænes og underviser giver feedback. De studerende får udleveret cases , hvor de skal træne deres færdigheder.  Der arbejdes sammen i mindre grupper og man er på skift klient og terapeut

Feedback på egen stil

For at vi hele tiden kan dygtiggøre os, får de studerende feedback på deres coachingstil af supervisor.

09:00 10:30 : Færdighedstræning
10:30 12:00 : Færdighedstræning
12:30 14:00 : Feedback på egen stil
14:00 15:30 : Feedback på egen stil

Dag 12

Certificering

Modul 1.2.9

Demonstration

De studerende demonstrerer, at de mestrer de coachingredskaber de har lært indtil nu på uddannelsen. certificering vil foregå således at underviser og censor er tilstede med de studerende gennem hele dagen. De studerende arbejder i mindre grupper med udleverede problematikker / cases

Certificering

De studerende får feedback og certificering af underviser og censor.

09:00 10:30 : Demonstration
10:30 12:00 : Demonstration
12:30 14:00 : Demonstration
14:00 15:30 : Certificering

Metakognitiv Terapi

12 undervisningsdage – 96 lektioner

Modul 1.3

Dag 13

Angst

Modul 1.3.1

Angst

Definition og diagnosticering af generaliseret angst. Fokus vil dog være på den metakognitive forståelse af udvikling og vedligeholdelse af generaliseret angst samt den metakognitive metode for behandling af generaliseret angst.

Sagformulering

Forståelse for det metakognitive syn på de kognitive processer som ligger bag generalisteret angst. Det kognitive opmærksomheds syndrom / Cognitive Attentional Syndrome (CAS)

De studerende bliver undervist i den Metakognitive sagsformulering for angst, klientens CAS og Metakognitive overbevisninger, samt specifikke metakognitive øvelser og metaforer i forhold til generaliseret angst.

Træning

De studerende træner metakognitiv sagsformulering til angst.

09:00 10:30 : Angst
10:30 12:00 : Angst
12:30 14:00 : Sagsformulering
14:00 15:30 : Færdighedstræning

Dag 14

OCD

Modul 1.3.2

OCD

Definition og diagnosticering af OCD. Fokus vil dog være på den metakognitive forståelse af udvikling og vedligeholdelse af OCD samt den metakognitive metode for behandling af OCD.

Sagsformulering

Forståelse for den metakognitive syn på de kognitive processer som ligger bag OCD. Det Kognitive opmærksomheds syndrom / Cognitive Attentional Syndrome (CAS)

Der undervises i Sagsformulering til OCD, klientens CAS, metakognitioner, tankefusioner, samt specifikke metakognitive øvelser og metaforer i forhold til OCD.

Træning

De studerende træner metakognitiv Sagsformulering til OCD.

09:00 10:30 : OCD
10:30 12:00 : OCD
12:30 14:00 : Sagsformulering
14:00 15:30 : Færdighedstræning

Dag 15

Supervision

Modul 1.3.3

Supervision

De studerende har mulighed for supervision af egne cases, samt supervision på den studerendes terapeutiske stil ud fra den Metakognitive metode.

Supervision tilsigter at de studerende tilegner sig metakognitive færdigheder og metoder til at føre samtaler med sokratisk dialog, sagsformuleringer og øvelser.

 

Feedback på egen stil

For at vi hele tiden kan dygtiggøre os, får de studerende feedback på terapeutisk stil af supervisor.

Træning

De studerende træner session med  klient med mange grublerier / bekymringer.

09:00 10:30 : Supervision
10:30 12:00 : Supervision
12:30 14:00 : Supervision
14:00 15:30 : Supervision

Dag 16

Social angst

Modul 1.3.4

Social Angst

Definition og diagnosticering af Social angst. Fokus vil dog være på den metakognitive forståelse af udvikling og vedligeholdelse af Social angst samt den metakognitive metode for behandling af Social Angst.

Sagsformulering

Der undervises i Sagsformulering til Social Angst, klientens CAS,  metakognitioner, samt specifikke metakognitive øvelser og metaforer i forhold til Social Angst.

Træning

De studerende træner metakognitiv Sagsformulering til Social angst.

09:00 10:30 : Social Angst
10:30 12:00 : Social Angst
12:30 14:00 : Sagsformulering
14:00 15:30 : Træning

Dag 17

PTSD

Modul 1.3.5

PTSD

Definition og diagnosticering af PTSD. Fokus vil dog være på den metakognitive forståelse af udvikling og vedligeholdelse af PTSD samt den metakognitive metode for behandling af PTSD.

Sagsformulering

Der undervises i PTSD sagsformuleringen , samt RAP, klientens CAS og metakognitive overbevisninger, samt specifikke metakognitive øvelser og metaforer i forhold til depression.

Træning

De studerende træner metakognitiv sagsformulering til  PTSD.

09:00 10:30 : PTSD
10:30 12:00 : PTSD
12:30 14:00 : Sagsformulering
14:00 15:30 : Træning

Dag 18

Supervision

Modul 1.3.6

Supervision

De studerende har mulighed for supervision af egne cases, samt supervision på den studerendes terapeutiske stil ud fra den Metakognitive metode.

Supervision tilsigter at de studerende tilegner sig metakognitive færdigheder og metoder til at føre samtaler med sokratisk dialog, sagsformuleringer og øvelser.

Træning

De studerende træner sagsformuleringer fra angst, depression, social angst, OCD samt PTSD.

Feedback på egen stil

For at vi hele tiden kan dygtiggøre os, får de studerende feedback på terapeutisk stil af supervisor.

09:00 10:30 : Supervision
10:30 12:00 : Supervision
12:30 14:00 : Træning og feedback på egen stil
14:00 15:30 : Træning og feedback på egen stil

Dag 19

Personlighedsdannelse

Modul 1.3.7

Udvikling og personllighedsdannelse

Personlighedsforstyrrelser og deres opdeling i Cluster A, B og C

Borderline personligheds-forstyrrelse

Som Psykoterapeuter kan vi få en klient med en Borderline forstyrrelse i terapi. De studerende bliver undervist i, netop denne specifikke personlighedsforstyrrelse og et Metakognitivt bud på samtaleforløb. Der vil også være fokus på terapeutens kompetencer i forhold til at udøve terapi med en klient med denne personlighedsforstyrrelse.

Træning

De studerende arbejder med borderline case.

09:00 10:30 : Clusters
10:30 12:00 : Borderline personlighedsforstyrrelse
12:30 14:00 : Borderline personlighedsforstyrrelse
14:00 15:30 : Feedback på egen stil

Dag 20

Supervision

Modul 1.3.8

Supervision

De studerende har mulighed for supervision af egne cases, samt supervision på den studerendes terapeutiske stil ud fra den Metakognitive metode.

Supervision tilsigter at de studerende tilegner sig metakognitive færdigheder og metoder til at føre samtaler med sokratisk dialog, sagsformuleringer og øvelser.

For at vi hele tiden kan dygtiggøre os, får de studerende feedback på terapeutisk stil af supervisor.

09:00 10:30 : Supervision
10:30 12:00 : Supervision
12:30 14:00 : Supervision
14:00 15:30 : Feedback på egen stil

Dag 21

Børn og Unge

Modul 1.3.9

Terapi med børn og unge

Forskellen på terapi med børn, unge og voksne. Hvad skal vi være opmærksomme på.? hvornår er et barn på metakognitivt niveau,

Børn og unge med angst

Der undervises i Metakognitivt behandlingsforløb, hvad indeholder sessioner og hvilke øvelser kan vi med fordel anvende til børn og unge med angstprægede symptomer.

Træning

De studerende får case med barn eller ung og træner en session.

09:00 10:30 : Terapi med børn og unge
10:30 12:00 : Børn og unge med angst
12:30 14:00 : Børn og unge med angst
14:00 15:30 : Træning

Dag 22

Parterapi

Modul 1.3.10

Par terapi

De studerende får undervisning i, hvordan vi et Metakognitivt parterapi forløb kan se ud. vi taler om hvilke opmærksomhedspunkter terapeuten skal have, år det drejer sig om par.

Familie terapi

Familie terapi er komplekst. De studerende bliver undervist i problemstillinger omkring at have en familie i terapi, hvad skal man være særlig opmærksomhed på. Underviser giver forslag til et Metakognitivt forløb med familier

Træning

De studerende træner cases med par og familier.

09:00 10:30 : Par terapi
10:30 12:00 : Par terapi
12:30 14:00 : Familie terapi
14:00 15:30 : Familie terapi

Dag 23

Supervision

Modul 1.3.11

Supervision

De studerende har mulighed for supervision af egne cases, samt supervision på den studerendes terapeutiske stil ud fra den Metakognitive metode.

Supervision tilsigter at de studerende tilegner sig metakognitive færdigheder og metoder til at føre samtaler med sokratisk dialog, sagsformuleringer og øvelser.

09:00 10:30 : Supervision
10:30 12:00 : Supervision
12:30 14:00 : Supervision
14:00 15:30 : Supervision

Dag 24

Video, Audio, live

Modul 1.3.12

Video, Audio, Live

De studerende har i tidligere undervisning fået udleveret en hjemmeopgave, som fremføres i dag. ca 20 min. de studerende vælger selv om de har forberedt video eller lydfil som afspilles, eller de kan have forberedt sig til at vise live på dagen.

Feedback

Efter fremlæggelse giver underviser feedback på egen stil samt indhold

09:00 10:30 : Video, Audio, Live
10:30 12:00 : Video, Audio, Live
12:30 14:00 : Video, Audio, Live
14:00 15:30 : Feedback

Litteratur

Klik på bogen for at købe den i Saxo’s webshop.

Metacognitive therapy for anxiety and depression
Metacognitive therapy for anxiety and depression
Metacognitive therapy for anxiety and depression
af Adrian Wells
Metakognitiv terapi for angst og depresjon
Metakognitiv terapi for angst og depresjon
Metakognitiv terapi for angst og depresjon
af Adrian Wells
Lev mere tænk mindre
Lev mere tænk mindre
Lev mere tænk mindre
– drop grublerierne og slip fri af nedtrykthed og depression med metakognitiv terapi
af Pia Callesen
Stressbehandling med metakognitiv terapi
Stressbehandling med metakognitiv terapi
Stressbehandling med metakognitiv terapi
– en håndbog for terapeuter
af Linda Burlan Sørensen

Bruttolønsordning

Du kan spare en del af uddannelsen ved at arrangere en bruttolønsordning med din arbejdsgiver, så denne lægger ud for uddannelsen og du derefter afbetaler hver måned over mindst 12 måneder, med en del af din løn før skat. På den måde skal du ikke først trække din løn ud, betale skat og derefter betale uddannelsen, men sparer din trækprocent. Spørg din leder om din arbejdsplads tilbyder denne mulighed.

Pris

26 kursusdage
208 lektioner
21 lektioner tilrettelagt studiegruppe

Undervisning af psykologer & certificerede psykoterapeuter MPF

Fuld forplejning inkl. Frokost
Eksamen inkl. Certificering

45.000,-

Er du kommunalt ansat?

Er du kommunalt ansat kan du ansøge Den Kommunale Kompetencefond om op til 25.000, – kr. pr. år. til dækning af kursusafgiften. Spørg din leder!

Tid & sted

Køge

Hotel Niels Juel
Toldbodvej 20
4600 Køge

Dag 1, 2, 3 : 4/8 | 5/8 | 6/8 2021
Dag 4, 5, 6 : 8/9 | 9/9 | 10/9 2021
Dag 7, 8, 9 : 6/10 | 7/10 | 8/10 2021
Dag 10, 11, 12 : 17/11 | 18/11 | 19/11 2021
Dag 13, 14, 15 : 1/12 | 2/12 | 3/12 2021
Dag 16, 17, 18 : 5/1 | 6/1 | 7/1 2022
Dag 19, 20, 21 : 2/2 | 3/2 | 4/2 2022
Dag 22, 23, 24 : 2/3 | 3/3 | 4/3 2022
        :   |   |    

Aarhus

Park13
Randersvej 395
8200 Aarhus N

Dag 1, 2, 3 : 11/8 | 12/8 | 13/8 2021
Dag 4, 5, 6 : 1/9 | 2/9 | 3/9 2021
Dag 7, 8, 9 : 29/9 | 30/9 | 1/10 2021
Dag 10, 11, 12 : 10/11 | 11/11 | 12/11 2021
Dag 13, 14, 15 : 8/12 | 9/12 | 10/12 2021
Dag 16, 17, 18 : 19/1 | 20/1 | 21/1 2022
Dag 19, 20, 21 : 23/2 | 24/2 | 25/2 2022
Dag 22, 23, 24 : 16/3 | 17/3 | 18/3 2022
        :   |   |    

Nykøbing F.

Vesterskoven
Østre Allé 110
4800 Nykøbing F.

Dag 1, 2, 3 : 25/8 | 26/8 | 27/8 2021
Dag 4, 5, 6 : 22/9 | 23/9 | 24/9 2021
Dag 7, 8, 9 : 27/10 | 28/10 | 29/10 2021
Dag 10, 11, 12 : 24/11 | 25/11 | 26/11 2021
Dag 13, 14, 15 : 15/12 | 16/12 | 17/12 2021
Dag 16, 17, 18 : 26/1 | 27/1 | 28/1 2022
Dag 19, 20, 21 : 9/2 | 10/2 | 11/2 2022
Dag 22, 23, 24 : 23/3 | 24/3 | 25/3 2022
        :   |   |    

Tilmelding

Tilmelding til den 1-årige uddannelse
Certificeret Metakognitiv Terapeut

Tilmeld dig her

Intromøde over Zoom

Er du interesseret i uddannelsen tilbyder vi et gratis introduktionsmøde over Zoom.

10. juni 2021 – kl. 19:00

Tak for din tilmelding. Vi vender snarest tilbage.
Der skete en fejl. Prøv venligst igen og hvis fejlen gentager sig så kontakt os venligst.

Spørgsmål

Har du spørgsmål vedrørende uddannelsen er du velkommen til at kontakte vores uddannelsesleder Betina Buono.

30 24 91 00

E-mail
Dansk Psykoterapeutforening